Innledning

Jeg heter Maarten Beerepoot og jobber som førstelektor ved Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi på UiT Norges arktiske universitet. Jeg er utdannet kjemiker og disputerte for ph.d.-graden ved UiT Norges arktiske universitet i mai 2016. Etter min doktorgrad har jeg bestemt meg å satse på en karriere i undervisning. Jeg har fått godkjent pedagogisk basiskompetanse etter å ha deltatt på Program for pedagogisk basiskompetanse i 2018-2019. Jeg underviser bachelor- og ph.d.-studenter i ulike kurs. I tillegg har jeg ansvar for drift av ph.d.-skole i kjemi. Min pedagogiske CV er vedlagt nederst på siden.

Denne pedagogiske mappen er satt sammen for å søke om status som merittert underviser. Jeg har selektert fire tekster for å dokumentere at jeg oppnår kriteriene for merittering.

Under Læring presenterer jeg mitt pedagogiske ståsted som ligger til grunn for utvikling av undervisningsmateriell og for planlegging og gjennomføring av min undervisning. Jeg begrunner mitt ståsted ut fra egne erfaringer og relevant pedagogisk litteratur.

Under Utvikling dokumenterer jeg hvordan jeg på systematisk vis har tatt initiativ til, planlagt, gjennomført, evaluert og forbedret et kurs i vitenskapelig formidling for stipendiater. Jeg reflekterer over utviklingsarbeidet med utgangspunkt i relevant forskning om undervisning og læring.

Under Samarbeid diskuterer jeg betydning av et lokalt lærerfellesskap og dokumenterer jeg hvordan jeg bidrar til et lærerfellesskap i eget miljø gjennom utdanningsfaglig samarbeid med kollegaer og studenter, med fokus på utbytte av samarbeidet og systematisk evaluering av tiltakene.

Under Opplæring begrunner jeg hvorfor det er viktig å ha fokus på pedagogisk opplæring av stipendiater, drøfter jeg hvordan vi kan organisere opplæringen i fagmiljøet ut fra relevant litteratur og dokumenterer jeg hvordan jeg bidrar til pedagogisk utviklingsarbeid i mitt fagmiljø.

I Oppsummeringen reflekterer jeg over min utvikling som underviser i høyere utdanning og formulerer jeg planer for videre arbeid.

Vedlegg

Pedagogisk CV