Hva er en pedagogisk mappe?

faglig_og-studenter.300x450Ved UiT Norges Arktiske universitetet er pedagogiske mapper innført som grunnlag for godkjenning av pedagogiske kvalifikasjoner for tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger (jf. Styresak 60-07 Styrking av det universitetspedagogiske tilbudet ved UiT – innføring av pedagogisk mapper).

En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av utvikling og oppnådd pedagogisk kompetanse. Allern poengterer at:

«Mappen viser den enkelte lærers individualitet gjennom utvalg av artefakter/arbeid og refleksjon, og den er en dokumentasjon av utvikling og kompetanse. Den vil være en helhetlig presentasjon av en persons profesjonelle dyktighet. Den motsvarer en forskers liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner.» (Allern 2008)

En pedagogisk mappe kan dermed betraktes både som et prosessredskap og et produkt. Når mappen som prosessredskap fremheves er det fordi at selve prosessen med å utvikle og sammenstille en pedagogisk mappe krever en kontinuerlig vurdering av egen undervisning gjennom ulike kriterier og perspektiv. Intensjonen er å øke den enkeltes bevissthet omkring styrker og svakheter ved egen undervisning, som igjen kan ha betydning for utvikling av undervisning (Boud 2000). Når mappen som produkt vektlegges, er det den ferdigstilte presentasjonsmappen som er i fokus. Her skal den enkeltes undervisningskompetanse dokumenteres. I dette ligger det en spenning mellom det å fremstille egen utvikling som underviser på en ærlig og reflektert måte, samtidig som den enkelte skal fremheve egen kompetanse for kvalifisering til ulike stillinger.

Se for øvrig notatet: «hva innebærer det at den pedagogiske mappen skal være digital?»