Undervisningshistorie

Min undervisningshistorie i høyere utdanning startet høsten 1993. Etter studier i drama og ti år som lærer i grunnskolen, ble jeg tilsatt som høgskolelærer i drama ved Tromsø lærerhøgskole. I 1996 ble jeg høgskolelektor og fikk opprykk til førstelektor ved UIT i 2009.
De første årene underviste jeg blant annet på metodekurs i drama i allmennlærerutdanning, der studentene hadde et obligatorisk dramakurs på 30 timer. Drama ble brukt som læringsform knyttet til temaer i norskfaget. Undervisningen var i hovedsak organisert som praktiske workshops. Noen av oppleggene handlet om dramametoder for å utforske pensumlitteratur, for eksempel analyse av litterære tekster. Andre opplegg var mer praksisnærre, som for eksempel hvordan drama kan stimulere elever til skriving. Jeg trakk ofte inn min erfaring fra å være norsklærer i grunnskolen, og brukte eksempler fra praksisfeltet både i forelesninger og i den praktiske undervisningen. Jeg underviste også i obligatorisk drama førskolelærerutdanningen, og også her var koblingen til praksisfeltet fokus i undervisningen, samtidig som jeg vektla studentenes faglige egenutvikling i en veksling mellom teori og praktiske oppgaver.

I drama 1(30 sp.), og seinere drama 2 og 3 underviste jeg studenter som hadde valgt drama som fordypningsfag. I disse kursene var det sterkere fokus på studentenes kunstnerisk egenutvikling, og veiledning i forestillingsprosjekter ble en sentral undervisningsform. Å undervise i drama og teater krever at man behersker bruken av mange ulike læringsaktiviteter. Emneplanene i drama og teater har denne formuleringen:
«Arbeidsformene er varierte, med ulike typer utprøvinger og verkstedsarbeid, forelesninger, skriftlige oppgaver, demonstrasjoner, teaterbesøk m.m. Emnet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer, og forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen.» (Emneplan drama grunnkurs)

Drama og teater er i hovedsak et praktisk, skapende og utøvende fag, men teoretisk forståelse er sentralt for studentens refleksjoner sundt sin egen kreative og utøvende virksomhet. For å få til en kobling mellom teori og praksis, har jeg sjelden forelesninger som ikke involverer praktisk arbeid. Denne vekslingen velger jeg også for å skape en variasjon i undervisningen.

Jeg har undervist i drama på alle nivåer i allmennlærerutdanning, faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og i førskolelærer-/barnehagelærerutdanningen. Fra  2011 har min undervisning i hovedsak vært på bachelor i drama og teater og fra 2015 på årsstudiet i drama og teater.  Her har jeg undervist på de fleste studieemnene i programmene. Jeg hadde tidligere også hovedansvaret for fakultetets studieemne Kunstformidling blant barn og unge i flere år.

Jeg har hatt dramakurs i barnevernspedagog- og vernepleierutdanningene ved Høgskolene i Harstad og Finnmark i fra 1995 til 2001. Jeg har fra 2009 – 2017 undervist i universitetspedagogikk ved UIT, og hatt flere tverrfaglige og tverrfakultære samarbeidsprosjekter. I tillegg kommer en rekke kurs rettet mot yrkesfeltet i samme periode. En stor del av kursvirksomheten min har vært samarbeidsprosjekter, både innenfor dramafaget og tverrfaglig. Jeg har hatt sensoroppdrag ved ulike høgskoler i flere år, vært medlem og leder av kommisjoner for tilsettinger og opprykk, og fra høsten 2014 har jeg vært mentor for en kollega ved UIT som skal kvalifisere seg til førstelektor. Fra høsten 2017 er jeg mentor for ytterligere to kollegaer. To av disse kommer fra et annet fagområde enn mitt, men ønsket å ha med som mentor på grunn av min fagbakgrunn og kompetanse.

Min CV gir en fullstendig oversikt over undervisningshistorien, og konkrete eksempler trekkes fram blant annet her: kollegasamarbeid og kollegaveiledning og  å undervise i høyere utdanning.