Litteratur

Litteratur:

 • Allern, M. (2006) Kollegaveiledning. gjensidig observasjon av undervisning. Fra Allern, M: Pedagogiske mapper på nett. http://www.uvett.uit.no/result/pm/sitemap.htm
 • Allern, M. Scholarship of Teaching and Learning (SOTL) i Norge,  artikkel i Uniped., årgang 34, 3/2011, side 20-29
 • Askheim, O. og Starrin, B. (2007): Empowerment: i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Biggs, J.(1999) What the student Does: teaching for enhanced learning, I Higher Education Research & Development, 18:1, 57 – 75,  DOI:10.1080/0729436990180105
 • Boal, A. (1995): Spil! Øvelser og lege for skuespillere og medspillere. Gråsten: Forlaget DRAMA
 • Brekke, M. (2008) Lærerutdanning som danningsreise, i Bjarnadóttir, R., Brekke, M., Karlefors, I., Nielsen, P. og Søndenå, K., Lærerliv sett med norske studentøyne. Tromsø: Eureka forskningsserie nr. 1/2008
 • Dannelsesutvalget for høyere utdanning (2009): Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. www.uib.no/filearchive/instilling-dannelsesutvalget.pdf
 • Dewey, J. 1916. Democracy and Education. New York: The Macmillan Company. https://en.wikisource.org/wiki/Index:Democracy_and_Education.djvu
 • Dysthe, O. (2001) Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring,» i O. Dysthe (red.) Dialog, samspel og læring (s.33-72), Oslo: Abstrakt forlag
 • Freire, P. (1999). De undertryktes pedagogikk (2.utgave) Oslo: Gyldendal
 • Handal, G. (2006) Studentevaluering av undervisning, i Strømsø, H, Lycke, K.H. og Lauvås, P. (red.) Når læring er det viktigste. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
 • Handal, G.(2006) Kritiske venner,  i Strømsø, H, Lycke, K.H. og Lauvås, P. (red.) Når læring er det viktigste. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
 • Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur
 • Kristiansen, C. W. (2012) Vurderingens kunst – en diskusjon om vurdering i dramafaget. Masteroppgave ved UIA
 • Lave, J., og Wenger, E. (1991) Situated learning:legitimate perpheral participation. Cambridge: Cambridge University Press
 • Lindqvist, Gunilla (1997) Lekens muligheter. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS
 • Lognvik, E. (2015).Publikum på alle kantar. Bergen: Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning.
 • Kobbernagel, L. (2009). Skuespileren på arbejde. København: Frydenlund
 • Mezirow, J. (2000). Learning to Think Like an Adult, i Mezirow, Jack. & Associates Learning as Transformation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Sambell, K., Mc Dowell, L. and Montgomery, C. Assessment for learning in Higher Education. London and New York: Routledge
 • Spolin, Viola. (1999). Praktisk teaterarbejde. Gråsten: Forlaget DRAMA
 • Sæbø, A. (2004): Et danningsbegrep som også er adekvat for drama?
  http://www.dramanett.no/ABSaeboe%20Paper%20profesjon%20og%20danning%2004.pdf
 • Øfsti, R. (2014) Rommet og undervisninga – læraren som scenograf, i Østern, A-L (red.) Dramaturgi i didaktisk kontekst. Bergen: Fagbokforlaget
 • Østern, A-L (red.) ( 2014) Dramaturgi i didaktisk kontekst. Bergen: Fagbokforlaget
 • Østern, T.P og Engelsrud, G. (2014) Læreren–som-kropp, i Østern, A-L (red.) Dramaturgi i didaktisk kontekst. Bergen: Fagbokforlaget