Ledelse

Jeg har hatt ulike lederfunksjoner knyttet til utdanningsfeltet, og har deltatt i grupper og ulike utvalg som har arbeidet for å styrke utdanningskvaliteten.
Jeg var med i en gruppe som ledet etterutdanningsseminar ved Avdeling for lærerutdanning om tverrfaglig arbeid 1999, og var medlem i en komité ved Høgskolen for oppstart av ny praktisk-estetisk lærerutdanning, 1997 – 98. Jeg ble valgt til studieleder for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag ved Høgskolen i Tromsø med funksjonstid fra 01.01.01 til 31.07.03. Jeg hadde det faglige hovedansvaret for oppbygning og utvikling av studieforløpet, og sammen med faglærerne utviklet vi en profil for utdanningsforløpet og la grunnlaget for tverrfaglige temaarbeid og prosjekter på alle trinnene. Det tverrfaglige aspektet i utdanningen var ett av mine hovedfokus som studieleder, da jeg ønsket å være med å utvikle en utdanning med nærhet til praksisfeltet og med sterk relasjon til grunnskolens læreplan, L-97. Jeg var også opptatt av dramafagets stilling i faglærerutdanningen, og fagtilbudet i drama ble utvidet med to 30-studiepoengs tilbud i drama 2 og drama 3 i denne perioden, og faget ble sentralt i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid fra første studieår av. Studielederne ved de ulike lærerutdanningene arbeidet i team og satte i gang en prosess med sterkere vektlegging av studentaktive læringsformer og tettere oppfølging av studentenes studieforløp med studieveiledning i basisgrupper. IKT i fagene og LMS (Classfronter), innføring av kompetansereformen, utvikling og implementering av ny lærerutdanning (2003) var andre sentrale arbeidsområder i min studielederperiode.

Jeg har hatt hovedansvaret for å utvikle flere fagplaner, og velger å trekke fram et par av dem fordi de enten er nyskapende i sin helhet eller har elementer av noe nytt. Studieplan for Drama 3 (30 stp.) utarbeidet jeg i 2003, og jeg fikk faglig hovedansvar for studiet fra oppstart høsten 2003. Studiet hadde et fokus på regi i barne- og ungdomsteatret, og omfattet et større kunstnerisk FoU-arbeid som også er en eksamenskomponent i studiet. Jeg tok initiativ til å utvikle en ny fagplan for Drama 1, som bestod av tre moduler som bygde på hverandre. Hver modul ble avsluttet med en eksamen. Vurderingsordningene var i tråd med Kvalitetsreformen der vurdering skal prøve studentene i flest mulige områder i studiet og foregå underveis i studiet.

Jeg var prodekan for utdanning ved Det kunstfaglige fakultet fra 01.11 2009 – 31.07 2013 i Høgskolen i Tromsø fusjonerte med Universitetet i Tromsø 01.01.2009.  Fusjonen  krevde mye nybrottsarbeid, og en stor del av det arbeidet som foregikk i regi av fakultetsledelsen må derfor karakteriseres som utviklingsarbeid. Det arbeidet som omtales i denne delen har en overordnet betydning for studiekvaliteten også i drama, selv om det ikke er en direkte kobling til dramafaget. Det er derfor relevant å trekke fram disse oppgavene i denne sammenhengen. Som prodekan for utdanning hadde jeg et fokus på alle kunstutdanningene som fakultetet tilbyr. Det omfattet alt fra musikk og drama i førskolelærerutdanningen til masterprogrammene i utøvende disipliner. Jeg er opptatt av utdanningskvalitet på alle studienivå, og mener at god utdanningskvalitet i kunstfag i førskole- og lærerutdanningene, kan bidra til å stimulere barn til kunstuttrykk og til å bli gode publikummere. Dette tok jeg opp i artikkelen Som man sår, høster man, i  Podium (2011), s.13-15. Teamarbeid er et stikkord for mitt lederarbeid. I den perioden jeg var prodekan utviklet lederteamet strategi- og handlingsplan for fakultetet, og utarbeidet årsplaner på bakgrunn av de overordnede planene. Rapporteringer, som for eksempel utdanningsmeldinger, inngikk også i ledelsens arbeid.

Jeg vil trekke frem arbeidet med å implementere kvalifikasjonsrammeverket ved vårt fakultet. Studie- og emneplaner ble revidert og tilpasset nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, og jeg bidro med innspill og fulgte prosessen med denne revisjonen. Dette gjaldt også for nye studieprogram som  utformet og igangsatt, som Master in Contemporary Art og Bachelor i drama og teater. Jeg hadde hovedansvaret for utviklingen av studieplan for bachelor i drama og teater, og for utarbeidelsen av saksframlegg til fakultets- og universitetsstyrene. I 2014 tok jeg initiativ til å opprette og utvikle studieplan for  årsstudium i drama og teater.

Kvalitetssystemet ved Universitet i Tromsø er et annet område jeg arbeidet med. For å gjøre dette kjent blant ansatte, planla og arrangerte jeg et seminar, der jeg hadde utarbeidet caser som de ansatte skulle finne løsningen på ved å lete i kvalitetssystemet til UIT. Jeg valgte å gjøre dette for å bidra til at de vitenskapelig ansatte skulle få et eierforhold til systemet, og at de skulle få forståelse for sin rolle og ansvar i forhold til regelverk og prosedyrer når det gjelder studiekvalitet. Selv om det er vanskelig å måle den langsiktige effekten av slike tiltak, vil jeg trekke fram at det var entydig positive tilbakemeldinger fra de ansatte og flere gav tilbakemelding om at de hadde fått en økt bevissthet om innhold i kvalitetssystemet ved UIT.

Et annet område fra kvalitetssystemet som jeg har hatt et spesielt fokus på er evaluering av studier ved fakultetet. Jeg utarbeidet overordnet evalueringsplan for fakultetet.

I min rolle som leder av utdanningsfeltet hadde jeg et spesielt ansvar for og interesse av at de kunstfaglig ansatte hadde pedagogisk basiskompetanse. Dette er et aspekt jeg vektla som medlem i fakultetets tilsettingsutvalg, men også gjennom mitt engasjement i virksomheten til universitetspedagogisk faggruppe. Flere ansatte ved fakultetet har utviklet sine pedagogiske mapper.

Jeg har i flere perioder vært seksjonsleder i drama og fra høsten 2016 har jeg vært faggruppeleder i drama og teater etter at fakultetet ble omorganisert til å ha faggrupper i stedet for institutter.  I denne funksjonen har jeg blant annet ledet faggruppen i drama og teater i samarbeid med professor Rikke Gürgens Gjærum i et større utredningsarbeid om dramafaget ved UIT. Jeg har hatt flere debattinnlegg om dramafagets rolle i skole og i lærerutdanningene.