Kunstpedagogisk utviklingsarbeid

Jeg velger å presentere mine undervisningsrelaterte FoU-arbeider under overskriften kunstpedagogisk utviklingsarbeid. Noen av arbeidene er kunstneriske utviklingsarbeid  som brukes i pedagogiske sammenhenger, mens andre er drama- og teaterpedagogiske undervisningsopplegg. FoU-arbeidet i de første årene som tilsatt i høyere utdanning var utarbeiding og fremføring av teaterforestillinger for barn og unge. Forestillingene hadde kunstpedagogiske bearbeidingsdeler med fokus på publikumsdeltakelse og interaktivitet. Jeg utviklet også digitalt undervisningsmateriale (CD-rom) og tverrfaglige undervisningsopplegg sammen med kollegaer. Disse arbeidene ble presentert på konferanser og i artikler. Min CV gir en samlet oversikt over FoU-produksjonen.

Jeg velger å trekke fram noen av arbeidene mine etter opprykk til  førstelektor.

Jeg var prosjektleder i 2012 for Kunstintro på nett, der hovedideen var å utvikle et innføringsemne med kunstfaglig profil for kunstfagsstudenter, og emnet skulle kunne organiseres som et delvis nettbasert tilbud. Prosjektmålet var å produsere innholdet i et digitalt klasserom som kunne tilby studentene en delvis fleksibel utdanning, samt legge til rette for kunstfaglige prosesser. Bruk av video og utarbeiding av læringsstier var sentralt i prosjektet. Det fronterbaserte  emnet består av  fire læringsstier; kommunikasjon og gruppeprosesser, kunst og estetikk, danning og informasjonskompetanse. Siden kunstintro på nett ble tatt i bruk høsten 2013, har jeg hatt hovedansvar for å oppdatere og videreutvikle det digitale klasserommet. Studentevalueringer har hatt stor betydning for oppdateringene av og anvendelsen av den digitale undervisningsressursen.(se rapport i Evaluering). Bachelor i drama og teater og årsstudiet i drama og teater bruker opplegget i studieemnet kunstintro. Prosjektet ble presentert i 2013 i artikkelen Kunstintro – et digitalt klasserom .

I perioden 2010 til 2013 samarbeidet jeg med kollega R. Nilsen på Det helsevitenskapelige fakultet. Jeg utarbeidet manus til kortfilmer basert på caser fra helsefagutdanningene, og instruerte skuespillerne, som var drama- og teaterstudenter. Kortfilmene (til sammen 10) har blitt brukt i helsefagutdanningene, for eksempel  i forbindelse med  temaer som kommunikasjon og etiske dilemmaer. Et viktig aspekt å trekke fram, er at dette er teater som er filmet, og ikke naturalistisk fiksjonsfilm. Det er tematikken som er i fokus og ikke hvorvidt alle handlinger og utsagn er helt som i det virkelige liv.  Utviklingen av manus foregikk i tett samarbeid med Nilsen, som også fungerte som regikonsulent under innspillingen, for å sikre at fagterminologi og helsefaglige prosedyrer ble så troverdig som mulig.  Her er ett eksempel eksempel fra 2010. Samarbeidet eksemplifiseres og diskuteres i artikkelen i Uniped fra 2012: Teater på tvers i høyere utdanning. Studenters praksiserfaringer som teater i undervisningen Her diskuterer jeg hvordan studenter gjensidig kan bidra  i hverandres utdanning, på tvers av fag og fakulteter.

I 2015-16 utviklet jeg i samarbeid med G.  Alteren tre undervisningsfilmer til bruk i kurset BED 2013 Salg og forhandlinger. Fokus for prosjektet som vi  utviklet var å  styrke kvaliteten på undervisningen i to ulike kurs ved Handelshøgskolen og Musikk konservatoriet ved hjelp av film. De ferdige filmene skulle gi studentene på BED 2013  en forståelse av hvordan begreper som salgsstil og kundeorientering operasjonaliseres. Prosjektet ble  knyttet til undervisning i temaene kommunikasjon og karakterarbeid i årsstudiet i drama og teater. Vi inngikk et samarbeid med Sulland bil, slik at filmene ble spilt inn i realistiske omgivelser. Studentene fikk god trening i å bygge opp og tolke rollekarakterer til bruk i realistisk spillestil og sjanger. Her er en av filmene, og i prosjektet ble presentert i Podium i 2016:Teaterstudenter har SALG på timeplanen!

I 2014 hadde jeg hovedansvaret for å utvikle  undervisningsfilm  om forskningsveiledningens utfordringer for bruk i kurs i universitetspedagogikk på UIT.  På bakgrunn av en beskrevet case, ble manus utviklet via improvisasjoner der kollegaer fra i universitetspedagogisk faggruppe deltok som aktører. Kollegaer fra drama- og teaterfaggruppa var skuespillere i filmene, der jeg hadde regi og ansvar for personinstruksjon.  Filmene ble utformet med inspirasjon fra forumteater, der det prøves ut ulike løsninger på et problem. En av filmene var slik. Jeg var med som faglærer ved første gangs utprøving av filmene og av opplegget rundt dem. Her er opplegget, med mine kommentarer på hva som fungerte bra og hva som burde vært gjort annerledes. Jeg har også utarbeidet et forslag til rollespill, som kan brukes i forbindelse med filmene.

Et annet kunstpedagogisk utviklingsarbeid er SIU-prosjektet Enhancing quality in drama and Theatre Education in Norway and Russia.  Dette er beskrevet og dokumentert under internasjonalisering.

 Min erfaring som skuespiller og dramaturg i teater for barn, og som dramapedagog i ulike lærerutdanninger har også inspirert arbeidet med manus, regi og instruksjon av Barne-Tv-serien Hilsen Johanne på NRK Super. Dette gjelder valg av målsetning med serien, samt tema og innhold i episodene. Dessuten har det hatt betydning for instruksjonen av barnet som er hovedperson i serien. Dette prosjektet er et kunstfaglig utviklingsarbeid  som jeg har brukt episoder fra  i undervisning om kommunikasjon og lek i barnehagelærerutdanningen.