Kollegasamarbeid og kollegaveiledning

I min allmennlærerutdanning inngikk praksisveiledning. Denne type  pedagogisk veiledning er annerledes enn kollegaveiledning, både når det gjelder formål og interkollegialt forhold (Allern 2009). Kollegial veiledning handler mer om å øke bevisstheten rundt egen undervisning og se nye handlingsalternativer enn å lære å undervise . Den kollegaveiledningen jeg har erfart, knytter seg til kollegasamarbeid som strekker seg over en tidsperiode på 24 år.  I kollegasamarbeid  har jeg videreutviklet min kompetanse ved å få tilbakemeldinger på egen undervisning, men også ved å observere og gi tilbakemelding på kollegaers undervisning.  Denne kollegaveiledningen  har foregått i undervisningsopplegg der  jeg har samarbeidet med andre kollegaer innen eget fagområde eller i tverrfaglige samarbeid.

Allerede som nytilsatt i 1993 fikk jeg erfare hvordan kollegasamarbeid bidro til å utvikle min egen undervisningskompetanse. Min kollega og jeg valgte på eget initiativ å inngå i et tolærersystem den første måneden jeg underviste på drama 1. Kollegaen fungerte som en mentor og gav meg tilbakemelding på undervisning og veiledning.  Min kollega hadde mange flere års erfaring som lærer i høgskolesystemet enn jeg, og jeg opplevde veiledningen slik Handal (2006) beskriver  når han bruker begrepet kritisk venn. Hun gav tydelig respons og påpekte det som ikke fungerte bra, men på en vennlig måte, samtidig som positive trekk ved undervisningen ble vektlagt i tilbakemeldingen.  Blant annet fikk jeg innspill på hvordan legge til rette for mer selvstendig arbeid blant studentene enn hva jeg hadde erfart med elever på grunnskolens ungdomstrinn. Samarbeidet lærte meg også noe om hvordan man som faglærere kan utfylle hverandre både med hensyn til fagkompetanse og undervisningsstil. Min kollega og jeg fortsatte å undervise på samme studieemner i de årene vi arbeidet sammen, også etter at vi sluttet å være to lærere samtidig i undervisningssituasjonene. Vi hadde felles semesterplanlegging og utvekslet ideer til og erfaringer fra undervisning.

Den tette samarbeidsformen har fortsatt med andre kollegaer i drama og teater. Dette gjelder planlegging og evaluering av undervisning, og vi gjennomfører ofte undervisningsopplegg der vi underviser sammen og drar veksler på hverandres faglige preferanser og styrker, for eksempel i prosjektuker.

I tillegg til samarbeid innen drama- og teaterfaget, samarbeider jeg med en faglærer ved handelshøgskolen ved  UIT om å bruke rollespill til udervsining i/om temaet internasjonale forhandlinger. Arbeidet ble presentert på lunsjseminar ved RESULT (2015)  og på seminar i regi av International Negotiation Research Association (2014).

Jeg har samarbeidet i mange år med  en faglærer i  samfunnsfag i ulike sammenhenger .   I de seinere årene har samarbeidet fokusert på bruk av rollespill i forbindelse med temaet flerkulturell forståelse og  i FN-rollespill.

I disse oppleggene har jeg bidratt med min dramafaglige kompetanse ved delvis å undervise i oppleggene, men mest veiledet og undervist sammen med lærere som ønsket å bruke drama som læringsform. Her er dokumentasjon på samarbeidsprosjektene.

Jeg har også samarbeidet med kollegaer i tre ulike fagmiljøer ved UIT om å utvikle kortfilmer for undervisningsformål. Dette omtales nærmere i kapittelet om kunstpedagogisk utviklingsarbeid.

Jeg har undervist på kurs i høgskolepedagogikk fra 2007 og i regi av universitetspedagogisk  faggruppe fra 2009 – 2017,  og har vært aktiv i utviklingen av innhold og undervisningsformer i disse kursene. Her har mitt bidrag vært muntlig formidling, undervisningens dramaturgi, samt øvelser som eksemplifiserer eller gir en fordypet forståelse av temaer i kursene, for eksempel lytteoppgaver og rollespill. Jeg har også veiledet  kursdeltakere som arbeider med utviklingsprosjekt knyttet til sin undervisning, og av kollegaer som ønsker å bruke dramafaglige metoder. De siste tre årene arbeidet jeg spesielt med utviklingen av et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater sammen med to kollegaer ved Result. Vi har utviklet kurset slik at studentaktive undervisningsformer ikke bare blir forelest om og demonstrert, men også praktisert i kurset. På denne måten ønsket vi å stimulere kursdeltakerne til å reflektere over egen undervisning og over vår måte å tilrettelegge undervisning. I stedet for å forelese om noen pedagogiske prinsipper og ideer utformet vi et kursopplegg hvor vi prinsippene ble praktisert og stimulerte til refleksjon omkring dem ved å knytte til relevante teorier om for eksempel læring og vurdering.  I dette arbeidet har vi gitt hverandre tydelige innspill på relevante og velfungerende deler av undervisningen og forslått og diskutert endringsmuligheter.  Erfaringene ble presentert på konferanse til nasjonalt nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk i 2016.

I de siste to årene har jeg også undervist sammen med en faglærer i musikk på fordypningstilbudet i barnehagelærerutdanningen: «Musikk og drama i barnehagen». Noe av undervisningen er fagspesifikk med egne undervisningsøkter i drama og musikk, mens andre deler er tverrfaglig organisert med to-læresystem. Se mer om det lekepedagogiske opplegget her.

Hva har så disse tverrfaglige samarbeidene betydd for min undervisningskompetanse? I tillegg til mitt dramafaglige bidrag innenfor andre fagdisipliner, har samarbeidet også tilført mye til min egen undervisning i drama og teater. Jeg har erfart hvordan tematikk og problemstillinger fra andre fagområder kan inspirere studentene i drama og teater, for eksempel i utviklingen av kortfilmer og i deltakelse i FN-rollespill sammen med lærerstudenter. Flere av samarbeidsprosjektene er dokumentert i ulike artikler og i konferansepresentasjoner. Se CV for fullstendig oversikt.