Evaluering

Evaluering  har som formål å utvikle kvaliteten på studieemner og undervisningen (Handal 2006) . Alle studieemner i drama og teater evalueres underveis i studieforløpet og etter endt kurs. Når jeg foretar underveisevaluering med studentene, skjer dette gjerne i form av samtaler i grupper og/eller plenum. Evalueringen danner grunnlaget for justeringer i det resterende av studietiden i emnet.

Sluttevalueringer blir gjerne foretatt digitalt, enten med «quest back» spørreskjema, eller med fronterverktøyet «prøve». Faglærerne utformer spørsmål i fellesskap og forsøker å avdekke det faktiske læringsutbyttet til studentene mer enn å måle generell tilfredshet med studiet. Faglærerne evaluerer også studieemnet fra sitt ståsted, og til slutt oppsummeres og diskuteres evalueringen i faggruppa, og eventuelle endringer diskuteres. Våren 2015 skrev jeg en rapport  om bachelorprogrammet i drama og teater. Jeg har undervist  i de fleste studieemnene som rapporten omfatter. I denne tar jeg opp hvordan vi arbeider med evaluering i faget, og evalueringer fra de ulike studieemnene i programmet presenteres og diskuteres.

Jeg utarbeidet også evalueringsplan for det kunstfaglige fakultetet i min funksjon som prodekan for utdanning.