Innledning

Jeg er Anne Eriksen, førstelektor i drama ved Det kunstfaglige fakultet, UIT Norges arktiske universitet.  Dette er min pedagogiske mappe.

Her har jeg presentert hva som inspirerer meg som underviser i teksten undervisningsfilosofi. Her er også en oversikt over min undervisningshistorie , og i delen om å undervise i høyere utdanning tar jeg opp temaer som planlegging og gjennomføring av undervisning, valg av læringsaktiviteter, samt vurdering og evaluering av undervisning. Kollegasamarbeid og kollegaveiledning er et annet tema som utdypes, og her beskriver jeg noen av de mange samarbeidsprosjektene jeg har hatt i min karriere ved UIT.

Mitt FoU-arbeid har i stor grad handlet om kunstnerisk og kunstpedagogisk utviklingsarbeid, noe som også  er med i mappa. Jeg har vært leder av utdanningsfeltet i flere perioder, og jeg skriver her om  oppgaver jeg har arbeidet spesielt med, deriblant utvikling av studieprogrammer. Internasjonalt utdanningssamarbeid er et felt jeg er opptatt av, og det blir omtalt i en egen del. Jeg har skrevet flere artikler og rapporter som omtaler og diskuterer undervisning. Disse er en del av min pedagogiske mappe, og det er lenker til dem i flere av mappetekstene.

I en oppsummerende tekst reflekterer jeg over  arbeidet med den pedagogiske mappa.  Dokumentasjonen finnes som lenker på de ulike sidene i mappa, og i tillegg er det en egen, passordbeskyttet dokumentasjonsdel med CV, attester og arbeider som ennå ikke er publisert.