Oversikt

Jeg skal i denne pedagogiske mappen forsøke å vise og dokumentere hvordan jeg over tid har utviklet mine pedagogiske kvalifikasjoner og hvordan jeg bruker dette i min jobb på Det juridiske fakultet UiT.

Jeg var så heldig å få begynne å undervise studenter på lavere avdelinger av studiet, mens jeg selv enda var student. De siste to årene av mitt candjur studie fikk jeg dermed lov til å delta i faglige undervisningsrekker, holde prosessorienterte skrivekurs og gi formative vurderinger på andre studenters tekster. Gleden av å se at jeg kunne bidra til andres læringsprosess ga mersmak, er en av hovedårsakene til at jeg siden jeg var ferdig utdannet jurist høsten 1997, har arbeidet i ulike stillinger ved Det juridiske fakultet.

Mine kunnskaper om, mine ferdigheter som og min generelle kompetanse knyttet til undervisning har endret og utviklet seg veldig fra jeg hold min første undervisningsrekke i høyere utdanning i 1995 og frem til nå. Heldigvis. Manglende utvikling og refleksjon knyttet til det som har vært og er en stor del av livet mitt i 23 år, hadde ikke vært bra verken for meg som person, for institusjonen jeg er ansatt på eller for studenter og andre jeg forsøker å bidra til læringsprosesser hos. Samtidig tenker jeg at denne utviklingen ikke nødvendigvis kommer av seg selv. Den krever faglig påfyll, samhandling med andre, egen refleksjon, interesse og engasjement.

I 2017 fikk jeg UiT sin undervisningspris. I begrunnelsen het det at

«Årets utdanningspris deles mellom to verdige mottakere som begge får prisen for sitt fremragende, sterke og langvarige engasjement for undervisnings- og utdanningskvalitet gjennom mange år. Den ene mottageren er en dyktig og etterspurt foreleser. Vedkommendes undervisning får alltid svært god evaluering, både blant studentene og i kvalitetssikringssystemer. Vinneren har vært sentral i utviklingen av nye studieplaner og nye virkemidler og metoder, herunder etablering av nyskapende og nettbaserte undervisningsemner. Prisvinneren er medforfatter på en pedagogisk lærebok og var sentral i prosessen da Det juridiske fakultet fikk tildelt UiTs første «Fyrtårnsmidler» i 2015 for prosjektet «Kompetanse og læringsutbytte». De to prisvinnerne er begge på mange måter pionerer og tydelige drivkrefter i hvert sitt miljø. De to oppfyller på hvert sitt fagområde utdanningsprisens formål på en utmerket måte. De har over mange år stått bak et nyskapende arbeid med hensyn til tiltak, virkemidler og metoder, og kan vise til gode resultater. De sitter begge i en rekke råd og utvalg på universitetet og bidrar med sin innsikt i mange ulike sammenhenger. Begge nominasjonene har bred støtte fra ulike miljøer, ikke minst fra studentene.»

Jeg er veldig stolt mottaker av denne prisen, og setter pris på de fine ordene. Jeg tror imidlertid at det er mange svært dyktige undervisere ved UiT som hadde fortjent en slik pris, og jeg er glad for å være en del av dette fellesskapet.

På grunn av de omfangsmessige begrensninger som er satt i utlysningen for meritterte undervisere, vil ikke dette være min fullstendige pedagogisk mappe. På bakgrunn av en pedagogisk mappe jeg utarbeidet i 2010, fikk jeg godkjent pedagogisk basiskompetanse. Denne basismappen blir ikke innarbeidet i denne digitale mappen, men legges ved som vedlegg. Jeg vil heller ikke bruke tid på å dokumentere og drøfte all undervisningsutvikling, alle kurs, presentasjoner, studiekvalitesarbeid eller prosjekter jeg har vært involvert i siden 2010. Jeg vil i denne mappen heller fokusere på enkelte sider av slikt arbeid og utvikling de seneste årene.

Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger om meg og mine undervisningstanker, og for diskusjon knyttet til undervisning og studiekvalitetsarbeid. Sammen kan vi gjøre hverandre bedre.

Lena