Undervisningskompetanse og erfaring 2009-2017

Jeg har tatt oppgavene som underviser i stilling som professor og prodekan til etterretning og har arbeidet systematisk for å vedlikeholde og fordype min kompetanse som foreleser og veileder, og jeg har utviklet strategier for suksess på alle nivå i utdanningene (rekruttering av studenter, bachelor-, master og PhD- utdanningene). Jeg har ledet og bidratt til utvikling av kurs og programmer med spesiell fokus på doktorgradsutdanningen. Jeg har også tatt ansvar for karriereutvikling av PhD-studenter og midlertidig ansatte samt motivert og bistått amanuenser i søknad om professoropprykk. Jeg har bidratt til økt bevissthet omkring formidling, transfaglig tilnærming og implementering av forskningsresultater i forvaltningen og samfunnet for øvrig (se Curriculum vitae of pedagogic activities 2009-2017).

Veiledning og undervisning på alle nivå

I den første teksten i min universitetspedagogiske mappe “Min undervisningserfaring og intensjon ved begynnelsen av universitetspedagogisk seminar høsten 2006” beskrev jeg min erfaring med laboratorie- og feltkurs og gruppeundervisning, veiledning av kollokviegrupper og forelesninger. Jeg beskrev også veiledning av skriftlige arbeider som oppgaver i semesteremne, hovedfagsoppgaver og Dr. gradsavhandlinger (Uniped mappe tekst 5). Jeg uttrykte klart i egenevalueringen at jeg bekymret meg noe for hvordan veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter skulle komme godt i gang (Uniped mappe tekst 1). Derfor har jeg målrettet bygget på min formalkompetanse gjennom kurset ‘Formidling gjennom forelesning’ i 2009 og ‘Forskningsveiledning’ i 2013 og gjennom å påse at jeg alltid er del av et veilederteam med to aktive interne, og ofte en ekstern veileder. Dette har vært nyttig for alle parter spesielt når ph.d-studenten trenger ekstra hjelp, når en av veilederne er opptatt med andre oppgaver, og for å sikre god kvalitet på manuskript som skal sendes til journal. Dette samarbeidet i veilederteamet muliggjør også kontinuerlig kommunikasjon om veilederrollen. Her har jeg erfaring med et meget godt kollegialt samarbeide ofte over tid (Primicerio og Borit) der vi som veiledere lærer av hverandre og gir konstruktive tilbakemeldinger. Iblant kan jeg være uenig i en veilederkollegas undervisningsfilosofi, f.eks relatert til “survival of the fittest” prinsippet som kan forekomme, spesielt blant seniorforskere i instituttsektoren som kommer fra ikke nordiske land og som ikke har fått med seg at omfanget av ph.d-graden er blitt redusert siden de selv var ph.d-studenter, og at student massen er større og mer divers (Altbach et al 2009). Denne filosofien passer dårlig med mitt fokus på læringsprosess mer enn endelig resultat, og “godt er godt nok” prinsippet. I slike situasjoner har vi blitt enige om at vi er uenige, og noen ganger har bi-veilederen forlatt veilederteamet.

Ta i bruk og legge til rette for nye undervisningsmetoder

Jeg er en aktiv tilhenger av muntlig formidling, og jeg passer på å ta opp mine forelesninger når forelesningssalens teknologi tillater dette; jeg er spesielt glad over at vi siden desember 2016 kan få tilgang til Media Site ved booking av forelesningsrom. Melania Borit og jeg har samarbeidet om å videre utvikle FSK-3006 med ‘virtual intenship’ og ‘flipped classroom’. Vår erfaring er at det er veldig avhengig av studentgruppen om dette fungerer, da studenter som ikke er vant til aktiv deltakelse oppfatter alt annet enn tradisjonell kateterundervisning som tungt og altfor utfordrende. Jeg har deltatt i -, og bidratt til utviklingen av nye metoder og digitalisering av SimFish som legger til rette for spillbasert læring i Fiskeri og havbruksstudiet på bachelornivå (se Game based learning). Jeg er opptatt av å lære studentene å bruke hverandre i evaluering av tekster og framføringer (se Medelevevaluering av semesteroppgaver)

Oppfølging av ph.d-studentene og deres veiledere

Status ved PhD utdanningen ved BFE var ikke særlig god da jeg begynte som prodekan. Vi hadde da ca. 120 registrerte stipendiater, ca 15-18 disputaser i året og mange som hadde holdt på i mer enn 6 år eller var passive studenter. Jeg har de siste 8 årene jobbet målrettet og systematisk for å forbedre opptaksrutiner, prosjektbeskrivelser, oppfølging, kurstilbud og rutiner ved avslutning i ph.d-utdanningen. Vi har innført rutiner for midtveisevaluering som nå er obligatorisk for alle de ca.100 PhD-studenter ved BFE. Det er veldig tilfredsstillende å se at gjennomstrømningstiden har gått ned til 3.5 år i 2013, og at vi nå konsekvent har mer enn 20 disputaser i året (PhD utdanningen ved BFE en suksesshistorie som flere har kommentert, se f.eks Rapport til universitetsstyresak om PhD-studiet). Jeg har holdt foredrag for forskningsgruppelederne og enkelte forskningsgrupper samt delt ut forelesningsmaterial om “vitenskapsteori og etikk” og “forskerveiledning”, og jeg prøvde allerede i 2012 å etablere et kurs ved BFE på dette området i samarbeid med Universitetet i Umeå. Vedtaket fra universitetsstyret i februar 2017 sak (2/17) om at alle som veileder PhD-studenter må ha veiledningskurs innen 2020 stiller nye krav til både innhold og omfang. Jeg har derfor nylig kontaktet RESULT (Trine Fossland) og sagt at jeg kan bidra i dette arbeidet (se Train the trainers).

Formidle og stimulere til formidling

Jeg liker å forelese og å holde foredrag, og har i mitt arbeid som forsker gitt flere nasjonale og internasjonale faglige og populærvitenskapelige presentasjoner til skoleklasser, studentforeninger, kolleger, myndigheter, fiskerinæringens aktører og industrien. Jeg har skrevet pressemeldinger og gitt intervjuer til radio, TV og vært aktiv på sosiale medier (se Outreach).

Jeg har hatt en sentral rolle i etableringen av High North Academy som tilbyr kurs i generelle ferdigheter inklusive forskningsformidling, forskningsledelse og entreprenørskap. Vi har også innført en formidlingspris ved BFE og nominerer årlig kandidater til UiTs formidlingspris, og det er ikke uvanlig at våre egne forskere får UiT prisen.

Samarbeide med myndigheter, organisasjoner og næringsliv for å fremme innovasjon

Jeg er sterkt involvert i fem EU prosjekt som baserer seg på “co-creation”, og som dermed aktivt involverer interessentene (fiskeriorganisasjoner, akvakulturnæringen, forvaltere, politikere og industrien) i hele forskningsprosessen. Kunnskapen og erfaringene vi erverver, og verktøyene vi utvikler i prosjektene trekker jeg inn i undervisningen på alle nivå. Utviklingen av nye standarder (CWA) for å lage forvaltningsplaner, rammeverk for beslutningstøtte og andre systemer for fiskeri- og havbruksnæringen sikrer implementering og innovasjon. Kursene i High North Academy, Leadership skills og Entrepeneurship bidrar til at UiTs doktorer har formalkompetanse og øvelse i å interagere med næringsaktørene og samfunnet forøvrig.

Utviklingsarbeidet innen fagområdene relatert til fiskeri og for universitetet som helhet

Jeg har arbeidet aktivt for å fremme samarbeidet med Havforskningsinstituttet og Nofima både gjennom å bidra til samarbeidsavtaler, men mest gjennom konkrete forskningsprosjekt, prosjektsøknader til forskningsrådet og EU, PhD-veiledning, workshops og kurs. Siden 2012 leder jeg et samarbeidsprosjekt mellom BFE og Havforskningsinstituttet om økt forskning og undervisning innenfor bestandsberegning og fiskeriforvaltning. Målet med arbeidet er å oppdatere den fiskerirelaterte kvantitative utdanningen ved NFH og Institutt for Arktisk og marin biologi (AMB) for å sikre kompetente kandidater i fremtidens økosystembaserte fiskeriforvaltning i Norge og internasjonalt.

Gjennom Forskningsstrategisk utvalg har jeg bidratt til utviklingsarbeid for å forbedre gjennomstrømningen av PhD-studentene, og bistår AFU med planlegging og gjennomføring av “Kvalitet i ph.d.-utdanningen”som skal avholdes på Nasjonal forskerutdanningskonferanse 7-8.06.2017 på Sommarøy.

Referanser

Albach PG, Reisberg I og Rumbley LE 2009. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. Report from the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education.

Strategidokumenter ved UiT Norges Arktiske Universitet:

Mer detaljer om min faglig utvikling de siste 10 årene finnes i min pedagogiske CV.