Pedagogisk basiskompetanse

Mine pedagogiske kvalifikasjoner ble av bedømmelseskomiteen da jeg ble godkjent som professor i 2009 (Tromsø 25.08.09 ref. 2009/2864) oppsummert som følger:

«Aschan har betydelig erfaring fra undervisning både på lavere grad (hovedfag – og doktorgradsnivå) innen disipliner/fagfelt som akvakultur, marin økologi, fiskeribiologi, toktplanlegging og design samt bestands taksering og rekebiologi. Hun har i tillegg hatt veilederansvar (i hovedsak medveileder) for hovedfag- og doktorgradsstudenter, været sensor ved en rekke eksamener på lavere og høyere grad samt vært opponent på fire ulike disputaser. Aschan har i tillegg gjennomført “Universitetspedagogisk seminar” samt “Formidling gjennom Forelesning”. Begge disse kursene er gjennomført etter at hun tiltrådte sin nåværende stilling»…«Aschan har også en formell pedagogisk bekgrunn samt undervisnings erfaring på flere nivå som, etter komiteens mening, gjør at hun tilfredsstiller kravene til pedagogiske kvalifikasjoner for tilsetting i vitenskapelig stilling ved Universitetet i Tromsø.»

Dette innebærer at jeg oppfyller alle de krav som stilles til pedagogisk basiskompetanse samt at jeg har undervist i høyere utdanning i mer enn fem år, og dermed fyller forutsetningen for å søke om status som merittert underviser ved UiT (Kriterier for merittert underviser ved UiT universitetsstyret 9.02.2017 Sak 5/17). Jeg har hatt stor nytte og glede av denne pedagogiske plattformen, da den har bidratt til og stimulert min interesse for undervisning, veiledning og evaluering av oppgaver og studenter.