Oppgaver som professor i toppstilling og som prodekan

Oppgaver som professor

Vanlige arbeidsoppgaver for professorer ved UiT er å holde forelesninger eller seminarer, utføre forskningsarbeid, veilede og undervise studenter, redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrift, samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon (UiT yrkeskatalog).

Betenkningen for stillingen som professor i fiskeribiologi ved Norges Fiskerihøgskole som jeg ble tildelt i 2006 spesifiserte følgende: «Stillingen vil bli knyttet til instituttets virksomhet innenfor fagfeltene bentos samfunn og -økologi, kvantitative populasjonsstudier, bestandsanalyse- og forvaltningsmetodikk hos skalldyr og fisk. Undervisningsforpliktelsene for Michaela Aschan vil være tilknyttet undervisningsprogrammene i fiskeribiologi/teknologi. Før øvrig må Aschan være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen fagområdene nevnt over og for universitetet som helhet».

Videre bruker jeg instituttets strategi som rettesnor og de undervisnings relevante målene kan sammenfattes som følger: Utdanningene ved Norges fiskerihøgskole er basert på flerfaglig, tverrfaglig og forskningsbasert undervisning av høy kvalitet. Målet er å innføre fagfelleevaluering og midtveisevaluering på undervisning. NFH vil utforske, ta i bruk og legge til rette for nye undervisningsmetoder, herunder digitale metoder. Les mer om NFHs strategi her: https://uit.no/Content/427952/Strategi%20for%20Norges%20fiskerihøgskole%202015-2018.pdf

Oppgaver som prodekan forskning

Jeg hadde fungert som kvalifisert professor i 100% stilling i bare en måned da nyansatt dekan Edlel Elvevoll inviterte meg inn på kontoret og spurte om jeg ville bli prodekan med ansvar for forskning. Jeg tenkte at den siste setningen i stillingsbetenkningen forpliktet, og at jeg faktisk hadde veldig lyst til å ta mer ansvar så jeg takket “ja”.

Jeg kom meg snart på dekanskolen som bød på mye nyttig teoretisk og praktisk kompetanse bl.a gjennom rollespill av “den vanskelige samtalen” og hvordan “primadonnaene” ikke kan ledes. Jeg utviklet på oppfordring fra dekanskolen og i samråd med dekan Elvevoll min stillingsbeskrivelse som prodekan forskning i 50% stilling. Den kan oppsummeres som følger: Prodekan for forskning skal gi råd angående fakultetets drift, følge opp fakultetets forskningsstrategiske planer, representere fakultetet utad i saker om forskning, bidra til at fakultetet har en høy prosjektakkvisisjon. Prodekan leder Forskningsutvalget ved BFE og skal stimulere til forskning og formidlingsvirksomheten ved fakultetet. Prodekan for forskning har ansvaret for oppfølging av ph.d.-studentene og deres veiledere, og skal påse at årlige møter med ph.d.-studentene og fremdriftsrapportering blir gjennomført.

BFEs strategi har som mål å fremme rekrutering til utdanningene og skal ha kontinuerlig fokus på kvalitet og relevans i utdanningene. Videre har fakultetets strategi stor fokus på styrking og oppfølging og opplæring innen doktorgradsutdanningen. Mer detaljer om BFEs strategi finner du her: https://uit.no/Content/379949/Strategiplan%202014-2017.pdf. Både instituttets og fakultetets strategier sammen faller i stor grad med UiT sin strategi: https://uit.no/om/art?dim=179033&p_document_id=355830.

Oppsummering av oppgavene som underviser i stilling som professor og prodekan

Jeg definerer med utgangspunkt i de ovenstående stillingsbeskrivelsene mine viktigste oppgaver som underviser veileder og formidler:

  • Bidra til rekruttering av studenter
  • Veilede og undervise studenter på alle nivå gjennom å holde forelesninger og seminarer.
  • Ta i bruk og legge til rette for nye undervisningsmetoder, herunder digitale metoder.
  • Innføre fagfelleevaluering i undervisningen
  • Bidra til flerfaglig, tverrfaglig og forskningsbasert undervisning
  • Følge opp ph.d.-studentene og deres veiledere og påse at årlige møter med ph.d.-studentene og fremdriftsrapportering blir gjennomført.
  • Stimulere til forskning og formidlingsvirksomheten ved BFE.
  • Bidra til at fakultetet har en høy prosjektakkvisisjon.
  • Samarbeide med myndigheter organisasjoner og næringsliv og fremme innovasjon.
  • Engasjere seg i utviklingsarbeidet innen fagområdene relatert til fiskeri og for universitetet som helhet