Utvikling av arbeid over tid

Jeg har systematisk innhentet tilbakemelding på min undervisning gjennom muntlige evalueringer i klasserommet, questback evaluering om mine prestasjoner på alle nivå (f.eks FSK-3006 og FSK-8005) og gjennom fagfellevurderinger (se Professional developement). Jeg har deltatt i Slusen prosjektet ved BFE høsten 2016 og har gitt innspill på metode for å utvikle fakultetet videre fra «kollegaevaluering» til «fagfellevurdering».

De siste tre årene har jeg hatt spesiell interesse for å øke læring gjennom spill i ulike former. Dette for at jeg ser at studentene lærer bedre når de har det morsomt og har et tydelig mål. Erfaringene med Simfish og samarbeidet med mine kolleger og studenter på instituttet har gitt meg flere ideer, og jeg jobber nå med ett spill som jeg vil bruke i etikkundervisningen på alle nivå.

Årlig statistikk om bl.a Ph.d-studentenes gjennomføringstid er en god indikator for utdanningen og miljøet, og denne viser veldig gode resultater etter mye målrettet arbeid siden 2009. Kvalifikasjonsrammeverket har vært ett viktig referansepunkt i arbeidet med å etablere nye kurs på High North Academy (HNA) for å gi studentene mulighet å bygge generell kompetanse. I tekstene under min undervisningsfilosofi «Study circles and lifelong learning” og «Constructivism and connectivism» presenterer jeg min utvikling som lærer og hvordan jeg relaterer mitt arbeid til pedagogisk teori. Jeg har bidratt i arbeidet med å undersøke og analysere det pedagogiske og didaktiske arbeidet ved mitt institutt og i SAF-21 prosjektet, og jeg har deltatt i å utforme og presentere flere presentasjoner på konferanser (se Pedagogic presentations at conferences). Jeg mener at gode og konkrete karriereplaner tilpasset til hver enkelt ansatt er en viktig drivkraft for videre utvikling av det pedagogiske miljøet ved UiT.