Min pedagogiske mappe

Hei, jeg heter Kristine Helen Korsnes og er førstelektor ved det juridiske fakultet på universitetet i Tromsø.

Jeg har arbeidet ved det juridiske fakultetet i 20 år. I løpet av disse årene har jeg undervist på alle de fem avdelingene studiet er bygget opp av. Studenttallet  har vært stigende og består i dag av om lag 950 studenter. I tillegg til å undervise masterstudenter har jeg holdt flere innlegg på pedagogisk forum for mine kollegaer, hatt ansvaret for opplæring av begynnerkollokvieledere, samt hatt ansvar for det pedagogiske oppfølgingsprogrammet for nyansatte ved fakultetet.

Jeg har vært interessert i og involvert meg i arbeid med utvikling av studiet, studiekvalitet og undervisningsmetoder. Jeg har av den grunn blant annet tatt del i en rekke interne prosjekter, sittet i utvalg, og fungert som avdelingsleder på flere avdelinger.

Dette nettstedet presenterer min pedagogiske mappe, med andre ord dokumentasjon av den profesjonelle utviklingen og kompetansen jeg har oppnådd etter å ha gjennomført kurs i pedagogisk basiskompetanse ved UiT.

Prosessen og formålet med utviklingen av pedagogiske mapper er beskrevet av Marit Allern på nettstedet Pedagogiske mapper på nett.

Menypunktene i mappen representerer de ulike kriteriene som ligger til grunn for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse – kort oppsummert:

Min undervisning inneholder disse underpunktene:

  • Undervisningsfilosofi: beskriver mitt kunnskaps- og læringssyn, både hvordan det er forankret i teori og hvordan det kommer til uttrykk i min egen undervisningspraksis.
  • Undervisningshistorie: oversikt over min egen undervisning i høyere utdanning.
  • Pedagogisk basisrepertoar: oversikt over ulike undervisningsformer og -aktiviteter jeg har erfaring med.
  • Erfaringer med summativ og formativ vurdering: mine erfaringer med ulike vurderingsformer og dokumentasjon på at jeg kan argumentere for hensiktsmessigheten av ulike vurderingsformer.
  • Etisk bevisthet: viser sammenholdt med andre tekster i mappa mi at jeg har generell etisk bevissthet og kompetanse, at jeg kjenner til Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT og har kunnskaper om studentenes rettigheter ved å kunne handle i tråd med idealer for god utdanningspraksis.

Fordypningsprosjekt: beskriver et prosjekt som omhandler utvikling av et skrivekurs for førsteårsstudenter på masterstudiet i rettsvitenskap i Tromsø.

Kollegaveiledning: er en refleksjon over min egen og andres undervisning basert på gjensidig observasjon, og dokumentasjon på at kollegaveiledningen er gjennomført i henhold til kriteriene for kurset.

Dokumentasjon: inneholder kursbevis.

Avslutning: er en tekst der jeg reflekterer over utbyttet mitt av å delta på programmet og hvordan jeg kan anvende det jeg har lært til å videreutvikle min egen undervisningspraksis.

Vil du vite mer om meg? Her er linken til mitt personkort.