Min pedagogiske historie og basisrepertoar

Før jeg begynte å undervise på høgskole/universitet har jeg undervist i en rekke settinger under korte perioder eller enkelte ganger. Det har vært i barneskole, i det militære, i kirken og også under årene jeg jobbet som prosessingeniør (2007-2011). Da har det som oftest handlet om enkeltforelesninger eller praktisk opplæring.

Jeg har jobbet på høgskole/universitet siden 2013 og har primært undervist på forkurset i fagene matematikk og kjemi men jeg har også undervist en del på bachelornivå i matematikk, kjemi og kjemiteknikk.

Undervisningsformene er vanligvis klassiske forelesninger og øvingstimer. Vi har ca 40 studenter på forelesningene og på klasseromstimene er det ca 20. På forelesningene bruker jeg oftest dokumentkamera. Jeg skriver på et vanlig papir og dette filmes og prosjekteres på et lerret. Muligheten finnes også å bruke Smartboard hvor man skriver rett på en dataskjerm. Alle våre forelesninger tas opp på video og publiseres til studentene som kan bruke opptakene om de ikke var tilstede på forelesningen eller til repetisjon.

Mye av undervisningen har ellers vært i form av øvingstimer hvor jeg hjelper studenter med å løse oppgaver men det innefatter også gruppe-oppgaver/diskusjoner. Å få studentene til å sette ord på problemstillingene de har og motivere til faglige diskusjoner er en av målsetningene i timene mine fordi at det gjør så mye for forståelsen (se min undervisningsfilosofi). I kjemi har jeg en del demonstrasjoner av kjemiske reaksjoner og har også laget et videokurs i grunnleggende kjemi som kan brukes som tillegg til forelesninger eller til omvendt undervisning (flipped classroom).

I matteundervisningen liker jeg å bruke forskjellige digitale verktøy som Geogebra og Kahoot. Geogebra er et matematikk-program som er bra for å dynamisk visualisere forskjellige aspekter innenfor eksempel geometri og algebra men kan også brukes for å lage øvingsoppgaver til studentene. To eksempler på Geogebra-applikasjoner jeg har laget er her og her. Kahoot er en type quiz som er et morsomt avbrekk fra de vanlige timene men også gir mulighet til å belyse, repetere og diskutere viktige deler av pensum og kan brukes som en form av formativ vurdering. Kahooter er et populært innslag hos studentene og får bestandig gode tilbakemeldinger.

I tillegg til dette lager jeg en del videoer til studentene. Det kan være for eksempel løsningsforslag til en prøve i videoformat. Studentene kan se på videoen til akkurat den oppgaven de ikke fikk til på prøven. Det er ofte bedre å se på en video enn å se på et løsningsforslag i tekstform fordi det er mye man får sagt og vist på video som ikke er så lett å få fram på papir. Dette gjelder spesielt for studenter som er faglig svake.

I tillegg til det faglige blir det også en del veiledning av forkurs-studentene for å hjelpe dem inn i studentlivet ved å forstå hva det betyr å være student og hva som kreves av dem men også hva de kan forvente seg av arbeidslivet. Før jeg begynte å jobbe på høgskole/universitet jobbet jeg som prosessingeniør og den erfaringen sammen med erfaringen av å selv være student er av stor verdi i dette. Som lærer kan man ha stor innflytelse på  en students fremtid og med dette kommer et stort ansvar siden vi lærere har stor frihet i utforming og utøvelse av undervisningen. «Samfunnet skal ha tillit til at vi bruker vår autonomi på en etisk forsvarlig måte» som Utdanningsforbundet uttrykker det[1]. Dette er et ansvar men også en mulighet. Studenter trenger veiledning på mange områder og i mange tilfeller er det oss lærere som de tar inntrykk av. Dette skal vi benytte oss av for å motivere, inspirere og være et forbilde for fremtidens ingeniører. Universitetet har etiske retningslinjer for veiledning av studenter[2] som i det meste dreier seg om veiledning i forbindelse med hovedoppgaver og prosjektarbeid men den etiske holdningen som ligger til grunn for dokumentet er noe som bør underligge all undervisnings- og veiledningsaktivitet.

 

1. https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/profesjonsetikk/om-profesjonsetikk/larerprofesjonens-etiske-plattform/>
2. https://uit.no/Content/171815/Etiskeretningslinjer%20for%20veiledere%20-%20200305499-15.pdf