Vurdering

Om vurdering generelt og vurdering i praksis

                        -formativ og summativ vurdering

Vurdering har lenge vært et hett tema i all utdanning både i Norge og internasjonalt I høyere utdanning kom diskusjonen særlig opp i forbindelse med stortingsmelding 27, 2000-2001(Allern, 2012). I mitt arbeid med å vurdere studenter, er det primært sensurering av eksamen, vurdering av annet skriftlig arbeid og evaluering av praksisstudier som er mitt hovedanliggende når det gjelder vurdering av studenter. Vurdering av studentenes innsats gjennom sykepleierutdanningen har både et pedagogisk og et kvalitetsgodkjennende siktemål. Det pedagogiske siktemålet oppfylles gjennom fortløpende tilbakemeldinger av studentaktivitet og faglige vurderinger fra lærere, praksisveiledere og medstudenter. Det kvalitetsgodkjennende siktemål oppfylles gjennom arbeidskrav, eksamener og praksisstudier og sikrer autorisasjon som sykepleier. I tillegg foregår det en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studenten gjennom hele studiet (UIT Fagplan, 2013). Formativ vurdering blir gjerne kalt underveisvurdering , er uten karakterer og skal være et positivt bidrag til studentenes læringsprosess (Allern, 2012). I mitt arbeid kan denne type vurdering relateres til den vurdering jeg gjør når jeg gir tilbakemeldinger på studentenes arbeidskrav, veileder på skriftlig arbeid samt under veiledning av studenter i praksis. I mitt arbeid kan dette sees i sammenheng med den tidligere beskrevne stillas byggingen rundt studentenes læring. Her vil den formative underveisvurderingen være en del av stillaset rundt studenten. Den vil foregå på flere ulike læringsarenaer som også innbefatte praksis. Den formative vurderingens hensikt blir slik et bidrag til læreprosessen, altså en type feedback fra meg som lærer, eller fra andre med studenters tilbakemeldinger. Den formative vurderingen er for meg mere en type konstruktiv tilbakemelding til studenten vedrørende faget eller det skriftlige arbeidet. I mitt arbeid med å vurdere studenter i praksis er utgangspunktet for slik vurdering læringsutbyttebeskrivelser, studentenes personlige målsettinger og skikkethetsvurderinger. I praksisstudier gjennomfører jeg både formativ og summativ vurdering av studenten. Formativ vurdering i form av tilbakemeldinger gjennom veiledning og summativ i form av evaluering av praksis både midtveis og til slutt. Den formative vurderingen er også en slags framover melding til studenten om hva skal til for å passere.

Summativ vurdering gis til slutt i et kurs eller studium, og er som regel med karakter. Eksamen kan være en avsluttende prøve, mappevurdering, multiple choice-tester, prosjektarbeid mm (Allern, 2012). Når jeg sensurerer eksamener utfører jeg en summativ vurdering. Den summative vurderingen blir sett opp mot læringsutbyttebeskrivelsene i emnet og det foreligger gjerne også en sensor veiledning med den hensikt å «gjenkjenne kvalitet» i arbeidet. Pensum skaper en ramme rundt det som forventes av studentens faglige nivå og innhold, og som uttrykk ved vurdering av eksamen benyttes bokstavkarakterbeskrivelser eller vurderingsuttrykkene bestått/ikke bestått (UIT 2013). I den summative vurderingen er det klar sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene/forventet læringsutbytte, læringsaktiviteter og forventet resultat på eksamen. Læringsaktivitetene styres av forventet læringsutbytte. Dersom nye fagplaner utformes med påfølgende endrede læringsutbytte beskrivelser, påvirker dette også læringsaktivitetene og eksamen.

I fordypningsprosjektet ønsket vi å integrere teoritunge fag som anatomi/fysiologi inn i sykepleiefaglig tenkning for at studentene skulle kunne få en bedret forståelse for fagets relevans, og slik et bedre resultat på eksamen. I prosjektet gjennomførte vi formativ vurdering etter begge undervisningsoppleggene. Studentene gjennomførte egenvurdering i henhold til kunnskaper om tema før undervisningen, for så å evaluere seg selv etter gjennomført undervisning. Den formative vurderingen bidro slik til en refleksjon over den kunnskapen hadde fra før, samt også over den nyervervede kunnskap de hadde tilegnet seg etter undervisningen. Videre ble også min introduksjonsundervisningen vurdert av studentene. Denne tilbakemeldingen gikk på meg som foreleser og planlegger av læringsaktivitetene. I mitt videre arbeid med planlegging av denne undervisningen, vil jeg kunne gjøre justeringer med bakgrunn i studentenes evalueringer til neste gang jeg skal gjennomføre samme undervisning.  Fordypningsprosjektet kunne ikke vurderes summativt da prosjektet av tidsmessige hensyn bare omfattet to av mange temaer i anatomi og fysiologi. Det som kunne vært spennende på sikt er å gjennomføre lignende opplegg der målet er å integrere anatomi og fysiologi i sykepleiefaglig tenkning inn i flere praktiske fagkontekster, for så å se om eksamensresultatene i anatomi og fysiologi forbedrer seg.

I arbeid med studenter tenker jeg det er viktig å ikke se formativ og summativ vurdering adskilt fra hverandre i det praktiske arbeid. Studenter trenger begge deler både av hensyn til videre arbeid framover, mot mål og kvalifikasjoner samt forberedelser til det yrkeslivet de har valgt å utdanne seg til. Vurdering er viktig. Det setter standarder for kvalitet, samtidig som studenters refleksjon og egenvurdering oppøves.

Litteratur:

Allern M. (2012) Vurdering med vekt på summativ vurdering – eksamen. Forelesningsmanuskript fra kurset «Digital eksamen» UIT, mars 2012.

Dysthe, O., & Igland M.-A. (2001) Vygotskij og sosiokulturell teori. I:  O. Dysthe (Red), Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag, s 73-90.

Imsen, G. (2012)  Elevens verden Innføring i pedagogisk psykologi  4. utgave, 4. opplag Oslo: Universitetsforlaget

Lyngsnes, K. og Rismark, M. (2010) Didaktisk arbeid  2. utgave, 4. opplag Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Skikkethetsvurdering

http://uit.no/utdanning/art?p_document_id=338497&dim=179015 (lastet ned 23.05.15)

UIT Norges arktiske universitet (2004) Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø http://uit.no/Content/171815/Etiske%20retningslinjer%20for%20veiledere%20-%20200305499-15.pdf  (Lastet ned 24.04.15)

UIT, Norges arktiske universitet (2013) Bachelor i sykepleie Fagplan

https://fronter.com/uit/links/files.phtml/2080541210$320165958$/Arkiv/01+Fagplan+og+Rammeplan/Fagplan+desentralisert+sykepleie+2015-2018+17des14+.pdf