Introduksjon

I min tilsetting ved Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet ved desentralisert sykepleierutdanning, stilles det krav om at jeg må fremvise pedagogisk basiskompetanse innen tre år etter tilsetting for å få stillingen fast.  Universitetet i Tromsø har fra 01.01.2008 pedagogisk mappe som vurderingskriterium for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse. Ordningen ble evaluert i 2011, og vedtatt videreført. Jeg må altså derfor utvikle min pedagogiske mappe for å synliggjøre mine undervisningsegenskaper. Mappen har formelle krav til innhold. En pedagogisk mappe er i følge Allern (2009) en organisert dokumentasjon av lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse. Mappen skal vise den enkelte lærers individualitet gjennom utvalg av artefakter/arbeid/ og refleksjon.  Den er også en dokumentasjon av lærerens utvikling og kompetanse og gir en helhetlig presentasjon av personens profesjonelle dyktighet. ” (Allern 2009).

For å få godkjent pedagogisk basiskunnskap må følgende fem kriterier være dokumentert:

 1. En skal utvikle en undervisningsfilosofi, en refleksjon over eget kunnskaps og læringssyn forankret i pedagogisk teori.
 2. Ha utviklet et basisrepertoar for undervisning av grupper av ulik størrelse og sammensetning. Bl.a. forelesning, seminar og veiledning. En skal kunne begrunne valg av undervisningsform ut fra aktivitet som fremmer læring i aktuelt fagområde og for aktuelle studenter.
 3. En skal kunne argumentere for formative og summative vurderingsformer relatert til læringsutbytte/ -utbytte i de enkelte kurs og inkludere studentenes formative vurdering.
 4. Kunne gjennomføre minst to gjensidige kollegaveiledninger og egenvurdering m/refleksjons over egen og andres undervisning.
 5. Kunne bevise generell etisk bevissthet og kompetanse og kunnskaper om studentenes rettigheter, bl.a. gjennom innsikt i “Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT”. (Allern, 2009)

Innholdet i min mappe presenterer meg som lærer ved desentralisert sykepleierutdanning. Min mappe er digital og er bygger på min undervisningsfilosofi. Hvert kapittel har sitt eget menypunkt og utgjør en selvstendig del. Mine kapitler og menypunkt er:

 1. Om meg, en kort presentasjon av meg som lærer.
 2. Introduksjon litt om pedagogisk mappe og min mappes struktur og oppbygging.
 3. Min undervisningshistorie her presenterer jeg min historikk for undervisningserfaring.
 4. Undervisningsfilosofi hvor jeg viser mitt kunnskaps og læringssyn. Mitt pedagogiske ståsted.
 5. Kollegaveiledning her gir jeg en kort bakgrunn for kollegaveiledningene og hvordan disse ble organisert og gjennomført.
 6. Fordypningsdel Et undervisningsprosjekt hvor intensjonen med prosjektet var å integrere teori fra støttefag inn i praktisk sykepleietenkning for å gi studentene bedre læreforutsetninger i støttefaget.
 7. Basisrepertoar og vurdering. En dokumentasjon for mine valg av undervisningsformer ut fra ulike fagområder med ulike læringsaktiviteter.
 8. Dokumentasjon på kurs i universitetspedagogikk
 9. Min refleksjon over opplevd læringsutbytte og utvikling gjennom dette programmet, og områder for videre utvikling som underviser.