Vurdering

Sykepleiestudentene vurderes gjennom utdanningen både formativt og summativt.

Formativ:

Formativ vurdering har til hensikt å vurdere studentene gjennom fortløpende tilbakemeldinger av studieaktivitet og faglige vurderinger fra lærere, praksisveiledere og medstudenter.

Om formativ vurdering sier Marit Allern (2012) at den foregår underveis og at gjennom ulike former for feedback vil den som vurderes bli mere bevisst sin egen læringsprosess. Når jeg vurderer studentene underveis skjer det gjennom ulike læringsarenaer. Jeg vurderer studentene i studentsamtaler, forelesninger, praksisstudier, ferdighetstrening (FFR), gruppearbeid, seminar, refleksjonssamtaler og studieoppgaver. I tillegg foregår det gjennom hele studiet en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene for å vurdere om de er skikket til vår utdanning.  I min undervisning enten det er forelesning eller ferdighetstrening, vurderer jeg studentenes deltagelse. Enkelte undervisninger er obligatoriske og har derav formelle krav til deltagelse og fravær over 20 % medfører endret studieprogresjon. For å vurdere studentenes fravær må de signere presensliste når de kommer til obligatorisk undervisning. Hvis noen nærmer seg fraværsgrensen, informerer jeg de om dette og ofte kan vi sammen finne løsning for å unngå ytterligere fravær.  I selve undervisningen vurderer jeg studentenes faglige deltagelse når de deltar i faglige diskusjoner, hvem som stiller relevante spørsmål, eller om de deler erfaringer fra praksis som kan relateres til undervisningen.  I forhold til formativ vurdering vektlegger jeg gode tilbakemeldinger med klare oppfordringer om hva som skal til for å komme videre, en feedback som medierende som vil kunne sette studenten i forstå sine styrker og svakheter for så å nå et bedre resultat. I følge Marita Allern (2012), vil vag eller generell feedback gi lite å bygge på.

Summativ vurdering

Summativ vurdering oppfylles gjennom arbeidskrav, eksamener og praksisstudier og sikrer grunnlaget for autorisasjon som sykepleier (UiT/Fagplan, 2012) Den summative vurderingen gis i form av enten vurderingsuttrykk Bestått/Ikke bestått, eller karakterskala med 6 trinn fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk (ikke bestått). Når jeg sensureres eksamener vurderes jeg studentenes besvarelser opp mot sensorveiledning, vurderingskriterier for bokstavkarakterer og læringsutbyttebeskrivelsene i fagplanen. Hvis dette er en sykepleieeksamen vil jeg i tillegg til faglig innhold vurdere ut fra et helhetsinntrykk. Jeg vurderer da ut fra om kandidaten svarer faglig godt, om oppgaven har en god oppgaveteknisk struktur og om kandidaten har fulgt oppgavetekniske retningslinjer og akademisk redelighet. Summert vil dette avgjør om besvarelsen gir et godt helhetsinntrykk som vil vektlegges i min vurdering for karakterfastsetting. Dette kan avgjøre om kandidaten går opp eller ned en karakter.

 

Litteratur

Allern, M. (2012). Vurdering med vekt på summativ vurdering- eksamen. Forelesningsmanuskript fra kurset «Digital eksamen», UiT, mars 2012

Dysthe, O (2006) Rettleiaren som lærer, partnar eller meister? In O.Dysthe & A. Samara  (Eds.) Forskningsveiledning  på master- og doktorgradsnivå

Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet I Tromsø, UiT (2004)

http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=66044&p_dimension_id=88200&p_menu=42427&p_lang=2

Universitetet I Tromsø (2012) Fagplan Bachelorutdanning I sykepleie.