Introduksjon

Som nytilsatt ved Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet ved desentralisert sykepleierutdanning, stilles det krav om å utvikle sin pedagogiske mappe for å synliggjøre sine undervisningsegenskaper. Mappen har siden 2008, fungert som vurderingskriterium for å få godkjent pedagogisk basiskunnskap og har formelle krav til innhold. En pedagogisk mappe er per definisjon:

En organisert dokumentasjon av lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse. Mappen viser den enkelte lærers individualitet gjennom utvalg av artefakter/arbeid/ og refleksjon, og den er en dokumentasjon av utvikling og kompetanse” (Allern 2009).

For å få godkjent pedagogisk basiskunnskap må følgende fem kriterier være dokumentert:

 1. En skal utvikle en undervisningsfilosofi, en refleksjon over eget kunnskaps og læringssyn forankret i pedagogisk teori.
 2. Ha utviklet et basisrepertoar for undervisning av grupper av ulik størrelse og sammensetning. Bl.a. forelesning, seminar og veiledning. En skal kunne begrunne valg av undervisningsform ut fra aktivitet som fremmer læring i aktuelt fagområde og for aktuelle studenter.
 3. En skal kunne argumentere for formative og summative vurderingsformer relatert til læringsutbytte/ -utbytte i de enkelte kurs og inkludere studentenes formative vurdering.
 4. Kunne gjennomføre minst to gjensidige kollegaveiledninger og egenvurdering m/refleksjons over egen og andres undervisning.
 5. Kunne bevise generell etisk bevissthet og kompetanse og kunnskaper om studentenes rettigheter, bl.a. gjennom innsikt i “Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT”.

Innholdet i min mappe presenterer meg som lærer ved desentralisert sykepleierutdanning. Min mappe er digital og er bygger på min undervisningsfilosofi. Hvert kapittel har sitt eget menypunkt og utgjør en selvstendig del. En trenger derfor ikke lese min pedagogiske mappe som et langt dokument, men man velger ut fra menypunktene. Mine kapitler og menypunkt er:

 1. Om meg, en kort presentasjon av meg som lærer.
 2. Introduksjon litt om pedagogisk mappe  og min mappes struktur og oppbygging. Her vil jeg også presentere Min undervisnings historie.
 3. Undervisningsfilosofi hvor jeg viser mitt kunnskaps og læringssyn. Mitt pedagogiske ståsted.
 4. Kollegaveiledning  gir en kort bakgrunn for kollegaveiledningene og hvordan disse ble organisert og gjennomført.
 5. Fordypningsdel  Et undervisningsprosjekt hvor intensjonen med prosjektet var å knytte teori opp mot sykepleiepraksis og ferdighetstrening.
 6. Basisrepertoar og vurdering. En dokumentasjon for mine valg av undervisningsformer ut fra ulike fagområder med ulike læringsaktiviteter.
 7. Avsluttende refleksjoner  over egen utvikling gjennom dette programmet, og veien videre og dokumentasjon på kursdeltagelser.