Fordypningsprosjekt

 

En liten trailer til prosjektet finner du her… (krever innlogging i Feide)


Mitt fordypningsprosjekt i Program for pedagogisk basiskompetanse var å utvikle et introduksjonskurs i klinisk psykologi. Under kan du lese kort om fasene i prosjektet. Les mer ved å trykke på overskriftene.

Bakgrunn: Som mitt fordypningsprosjekt ønsket jeg å videreutvikle emnet PSY-2595 Klinisk psykologi hvor jeg er emneansvarlig. Dette emnet utgjør halvparten av fjerde studieår på profesjonsstudiet i psykologi, i tillegg til et praksisemne hvor studentene arbeider to dager i uken i klinikk. Emnet er svært undervisningstungt, stort sett med obligatoriske klasseromsforelesninger, og med mange muligheter for videreutviklinger.

Forarbeid: En gjennomgang av tidligere evalueringer viser god kvalitet på forelesninger, men strukturen på emnet kan forbedres. Undervisningsrekker som er «kurs i kurset» og praksisnære tema får de beste tilbakemeldingene. Drøfting med HelPed og workshop med faggruppa løfter frem konkrete områder for forbedring.

MålsetningMålet for fordypningsprosjektet ble å utvikle et introduksjonskurs i klinisk psykologi, som samler introduksjonstema og praksisforberedende undervisning. Kurset skulle anvende prinsipper fra problem-based learning og constructive alignment. Teorien om communities of practice ligger også i bunnen for hvordan man tenker læring i dette kurset.

GjennomføringKurset ble gjennomført over to og en halv uke med ulike læringsaktiviteter som forelesninger, paneldebatt, e-læring og rollespill. Gruppearbeid med case gikk parallellt med den øvrige undervisningen, og hver gruppe hadde en ansatt som mentor.

EvalueringStudentene gav positive tilbakemeldinger underveis og i Questback-evalueringen. Spesielt todelingen med teoriundervisning på den ene siden og casearbeidet på den andre siden fikk god tilbakemelding.

AvslutningResultatet fra prosjektet peker mot at man kan fornye flere av kursene i emnet på samme måte. Det vil være positivt å konkretisere læringsutbyttebeskrivelsene til hvert kurs, samt tilby varierte læringsaktiviteter.

 

 

| Bakgrunn | Forarbeid | Målsetning | Gjennomføring | Evaluering | Avslutning |