Oppsummering

Jeg har som nevnt i min undervisningshistorie i større eller mindre utstrekning jobbet med  undervisning i høyere utdanning i snart ti år. Som for så mange andre av mine kolleger har det ofte vært et tilfelle av en vei som blir til mens du går (og av og til også en båt som blir til mens du ror), med opplevelser som spenner fra det horrible til det fantastiske. Jeg har opplevd alt fra å sitte alene i et rom med studenter oppløst i tårer over at de ikke mestrer statistiske analyser til å stå skrekkslagen foran et auditorium med flere hundre ferske studenter som venter på at jeg skal gi dem deres første møte med høyere utdanning.

Kurset i pedagogisk basiskompetanse har gitt meg sjansen til å ta et skritt tilbake og tilnærme meg det å undervise på en mer systematisk, analytisk og forhåpentligvis målrettet måte. Oppfatningen om undervisning som noe man enten «egner seg til eller ikke»  har blitt tematisert og utfordret i løpet av kurset. Jeg har fått en dypere forståelse for det teoretiske fundamentet for pedagogikken som fag, men også sett hvordan undervisning er en ferdighet som må læres. Som min venninnes far ofte uttrykker det når noen mislykkes med noe: «hvis ho bare hadde hatt interesse og hvis ho hadde øvd, så ska du se ho hadde vært go». Dette har kommet tydelig fram, spesielt i mikroundervisningsøktene og også i kollegaveiledningen. Ferdigheter, kompetanse og mestringsevne bygges gjennom gjentatt eksponering i kombinasjon med økt kunnskap og forståelse.

Gjennom å jobbe med min undervisningsfilosofi har jeg fått satt min egen kompetanse og praksis under lupen. Jeg har fått sjansen til å reflektere over hva jeg gjør, hvorfor jeg gjør som jeg gjør, hva jeg kan gjøre annerledes, hva som er verdt å jobbe videre med, og jeg har fått satt dette i sammenheng med pedagogisk teori. Kurset sett under ett har for meg vært en bevisstgjøringsprosess der jeg har fått konkretisert og gjort eksplisitt mange av de mer implisitte prosessene i min egen undervisning. Dette har bidratt til å gi meg en klarere identitet som underviser og gir meg også et mer definert grunnlag å jobbe ut i fra i utviklingen av min fremtidige undervisningspraksis.