Fordypningsprosjekt: Studioprodusert videoforelesning

Bakgrunn

Videoforelesninger inngår som en del av undervisningen på videreutdanningskurset KJE-6004 i kjemi. Høsten 2012 ble det produsert en serie på sju videoforelesninger. Den fagansvarlige på kurset, som også var en av mine kolleger på kurset for pedagogisk basiskompetanse, følte at disse forelesningene var mangelfulle, både teknisk og pedagogisk. Produksjon av videobasert undervisning er et viktig arbeidsområde ved Result, og er også noe jeg er engasjert i både faglig og praktisk, derfor bestemte vi oss for å lage et samarbeidsprosjekt som fordypningstema.

Målet for fordypningsprosjektet var å produsere en videoforelesning som skal fungere som utgangspunkt og mal for en ny serie forelesninger for KJE-6004. Forelesningene som ble produsert i 2012 var utformet som såkalte «talking heads». Selv om de faglig sett var gode, fremstod de som statiske og lite engasjerende. Dette er en problemstilling som ofte går igjen i utformingen og formidlingen av fagstoff gjennom dette formatet. Blant annet har man i litteraturen pekt på at bruk av talking head-formatet oppfordrer til passiv snarere enn aktiv læring hos studenten (Schwartz & Hartman, 2007)*. I tillegg har man registrert at den monotone stilen som ofte forbindes med formatet medfører en stor sannsynlighet for at studentens oppmerksomhet vandrer til andre elementer på skjermen. Dette har en negativ effekt på læring, jfr. det som innen kognitiv psykologi refereres til som split-attention-effekten (bl.a. Mayer & Moreno, 1998)*.

I prosjektet vårt ønsket vi å ta forelesningene for KJE-6004 et steg videre fra talking head, og utforske mulighetene som ligger i studioproduksjon av videoforelesninger. Vi ønsket å skape et mer dynamisk og levende uttrykk som ville kunne oppmuntre til større grad av engasjement hos seeren/studenten. Dette tok vi sikte på å oppnå først og fremst gjennom å jobbe med foreleserens framtoning (kroppsspråk, blikk, tonefall etc.). Vi ønsket også å legge inn elementer av interaktivitet gjennom å presentere kontrollspørsmål relatert til fagstoffet der seeren må klikke på skjermen for å angi svar.

Det konkrete temaet for prosjektet, å produsere en videoforelesning i grunnleggende kjemi, var felles for oss begge; men det faglige utgangspunktet og målsettingen var ulikt. For min kollega var nok formidlingen av kjemifaget hovedfokus, mens for min del var fokuset på å utvikle min egen kompetanse i veiledning og tilrettelegging for pedagogisk/didaktisk utforming av video. Min innfallsvinkel til dette prosjektet hadde også bakgrunn i Community of Inquiry-modellen, mer spesifikt underviserens tilstedeværelse. Dette temaet er nærmere beskrevet i delen av denne mappen som omhandler min undervisningsfilosofi.

Bakgrunn | Forarbeid | Gjennomføring | Evaluering

*Referanse finnes i undervisningsfilosofi