Vurdering

Full versjon av notatet Om vurderingsformer

Min undervisningshistorikk (oversikt i eget menypunkt ”Undervisningshistorikk”) startet i 2007, da jeg fikk ansvaret for opplæring og veiledning av ansatte ved Universitetet i bruk av IKT verktøy i undervisning.

Pga min undervisningsvirksomhet er ikke studiepoeng givende, og det heller ikke utleveres noe kursbevis, har jeg heller ikke brukt noen form for summativ vurdering. I min undervisning bruker jeg indirekte formative vurderingsformer for å kartlegge hva kursdeltakere har oppnådd i løpet av en undervisningsøkt og om dette samsvarer med læringsmål for kurset. I tillegg til kurs og opplæring er jeg også med i arbeidsgruppa for ”Digital eksamen” både nasjonalt (UNINETT) og lokalt på Universitetet, der ulike vurderingsformer drøftes fra ulike dimensjoner –  faglige, pedagogiske, studieadministrative og tekniske.

I notatet om vurderingsformer gir jeg kort introduksjon til formative og summative vurderingsformer og hvordan disse er implementert i Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UIT – Norges Arktiske Universitetet. Videre drøfter jeg vurderingsformer med utgangspunktet i min undervisningsmodell og arbeidet med digital eksamen.