Undervisningsfilosofi

«Studentene har lært fordi de har hatt anledning til å anvende [kunnskapen] i noen reelle situasjoner og gjort den meningsfylt.«
Wittek L., 2006

Full versjon av min undervisningsfilosofi: pdf

Kort oppsummering av teksten:

Min undervisningsfilosofi definerer jeg som student-fokusert og læringsorientert. Den  er inspirert av norsk universitetspedagogen Line Wittek sin beskrivelse av undervisningsmodellen med læring som aktivitet og selvregulering. Denne modellen setter i fokus våre egne oppfatninger av den virkeligheten vi befinner oss i, der læring handler om å etablere, bearbeide og videreutvikle våre egne konstruksjoner eller oppfatninger om kunnskap. Læring kan skje kun når student har en aktiv rolle i sin egen læringsarbeid. I forlengelse av denne forståelsen undevisning må være basert på å hjelpe studenten å videreutvikle sin egen forståelse av kunnskapskonstruksjonen og legge tilrette for at studenten får gjøre sine egne erfaringer, reflektere over dem og selv oppdage sammenhenger. For å kunne legge tilrette for en god læringssituasjon må den som underviser forstå hvem er studenten – hva han/hun forstår og vet, hvordan han/hun tenker om faget, hva han/hun har erfart så langt, osv. Når læreren har kartlagt sine studenter og vet hvem de er, kan læreren tilrette undervisningen  slik at den tilsvarer nivået studentene er på. Selvregulering skjer ved at studenten selv griper kunnskapen på den måte som er meningsfylt for ham/henne.

For å tilfredtsille krav til undervisningsfilosofien måtte jeg finne frem til en undervisninsmetode som kunne støtte opp Wittek sin modell. Det resulterte i at jeg endte opp med er en undervisningsmodell som består av 4 faser og som er veldig nært Biggs sin beskrivelse av en rik undervisnings- og læringskontekst:

  1. Vellstrukturert kunnskapsbasen – kartlegging av studenter og deres kunnskapskonstruksjoner
  2. Passende motiverende kontekst – motivere studentene, legge tilrette for en god læringssituasjon
  3. Studentaktiviteter, inkl interaksjon med hverandre – studentene får gjøre sine egne erfaringer, reflektere over dem
  4. Selv-monitorering – kunnskapen anvendes i en reell situasjon og blir gjort meningsfylt.