Kollegaveiledning

Kollegaveiledning er vesentlig del av arbeidet med å utvikle pedagogisk mappe som handler om å utvikle egne undervisningsferdigheter og få større oppmerksom rundt selve undervisning. Dette kan sees på som en del av kompetanseutvikling og som et system for kvalitetssikring av undervisning.

Målet med kollegaveiledningen er å reflektere over sin egen undervisning, samt dele gode undervisningserfaringer og få nye ideer. Å reflektere over egen undervisning inkluderer:

«lærerens evne til å drøfte sin egen praksis, vurdere etiske og moralske sider ved undervisning, ta større ansvar for egen utvikling og utvikle personlige teorier om undervisninspraksis» (Moon J., 1999).

En kollega skal være observatør. Kollegasamarbeid og gjensidig veiledning har som mål å være utviklende og støttende, der begge parter ønsker å lære av hverandre og profesjonalisere sin undervising. Denne typen samarbeid kan ta utganspunkt i de undervisningsmodeller man bruker: forelesning, seminar, kurs, veiledning, etc.

Tilsammen har jeg gjennomført 6 kollegaveiledninger med to forskjellige kolleger. Undervisningsmodeller som ble vurdert er kurs, forelesning og veiledning av studenter.  I notatet om kollegaveiledning gir jeg noen eksempler på gjennomført gjensidig vurdering. I oppsummeringsteksten trekker jeg sammen noen erfaringer jeg har gjort i denne delen av min pedagogiske mappe samt gir noen refleksjoner rundt gjennomført veiledning ut fra teoretiske perspektiver.

Under «Vedlegg» til dette menypunktet er det publisert 6 utfylte kollegaveiledningsskjemaer. Disse skjemaene er ikke ment å være offentlige dermed har de begrenset adgang. Dette er gjort for å skjerme en del av opplysninger til de involverte.