Introduksjon

Dette er min pedagogiske mappe ved UiT – Norges arktiske universitet. Den er utviklet i løpet av kurset «Program for pedagogisk basiskompetanse» i 2016.

Innholdet i mappen ligger under menyene over. Min undervisningshistorie og mitt basisrepertoar viser den praksis jeg har hatt og de undervisningsmetodene  jeg har anvendt siden jeg begynte her ved UiT – Norges arktiske universitet  våren 2015. I min undervisningsfilosofi reflekterer jeg over hvilke av de pedagogiske grunnprinsipper og -paradigmer jeg har lært om i programmet som er mest relevante for min undervisningssituasjon framover, og hvilke problemstillinger dette reiser knyttet til praktisk undervisning i relativt kvantitativt orienterte emnetilbud som jeg underviser i ved Handelshøgskolen, UiT – Norges arktiske universitet. Herunder noen tanker om formative og summative vurderingsformer og refleksjoner om etisk bevistthet.

Under menyene Kollegaveiledning og Fordypningsdel oppsummerer jeg disse to aktivitetene som er gjennomgått i løpet av kursperioden, jeg har deltatt som kollegaveileder i to undervisningssituasjoner og har fått veiledning fra mine kollegaer i to av mine undervisningssettinger. Fordypningsdelen omfatter et prosjekt knyttet til gruppearbeid som del i Flipped Classrom-opplegg. I oppsummeringsdelen gjør jeg meg noen tanker om de pedagiogiske utviklingsmuligheter jeg ser, med bakgrunn i kursdeltakelsen i program for pedagogisk basiskompetanse og erfaringer fra egen praksis hittil.