Basisrepertoar, vurderingsformer og etikk

Innledning – bakgrunnen for basisrepertoaret

Første januar 2012 ble jeg ansatt i 20% stilling på Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet, som universitetslektor i bedriftsøkonomi, en stilling som ble utvidet til 80% sommeren 2012 og med ansettelse på prøve i 100% stilling fra 01.01.13.

Høstsemesteret 2012 var jeg ansvarlig for BED-1011 “Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse” og praktiserte tradisjonell auditorieundervisning, altså tilbake til forelesninger som undervisningsform, Biggs (1999). Av 181 kandidater som gikk opp til eksamen ble 53 vurdert til ikke bestått (29,3%). Fordelingen på de som besto eksamen var noenlunde normalfordelt med gjennomsnitt på 3,23. Disse eksamensresultatene ble gjengs forklart som svak innsats fra studentenes side, altså at studentmaterialet ikke holder mål. Ifølge Biggs (1999) er dette den klassiske “blame-the-student” holdningen der tradisjonelle forelesninger er dominerende undervisningsform.

Mitt paradigme-skifte, Barr et al (1995), har dermed sin bakgrunn i erfaringen at forelesning som undervisningsform er uengasjerende og lite spennende både for student og foreleser. Når denne undervisningsformen heller ikke gir tilfredsstillende læringsutbytte og ikke svarer til forventningene til dagens studenter, var tiden moden for å søke alternative undervisningsformer

Basisrepertoar – undervisning

Jeg er i dag ansvarlig for emnene BED-1013 “Bedriftsøkonomisk analyse og etikk”, BED-2019 “Driftsregnskap og budsjettering”, BED-2036 “Praktisk bedriftsutvikling” og BED-3071 “Økonomi- og virksomhetsstyring”.

BED-1013, BED-2019 og BED-3071 kombinerer alle nettforelesninger, eksamensrelevant oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver i plenum, og framstår alle som versjoner av konseptet Flipped Classroom, Lage et al (2000).   I disse emnene legges avgjørende vekt på at studenten selv er ansvarlig for egen læring, samt at læring best skjer i grupper.

Jeg har utviklet BED-2036 som et avslutningsemne innen bachelorgraden med formål å gjøre studentene skikket til å introdusere og gjennomføre endringsprosesser. Endringsprosessene planlegges gjennomført i en case-bedrift som studentene møter tidlig i semesteret og som også er åpen for besøk og spørsmål underveis.

Tema som strategi, budsjettering, logistikk, styrearbeid og markedsføring blir gjennomgått av gjesteforeleser, som innledning til studentoppgaven.

Basisrepertoar – masterarbeid

Jeg veileder og sensurerer også masterarbeider, øk./adm. (siviløkonom) og erfaringsbasert master.

All min undervisning og veiledning er studentbasert der organiseringen sikrer at studenten kommer faglig forberedt til auditoriet eller veiledningssamtalen. Dette skaper en attraktiv læringsarena gjennom engasjement, spørsmål og kommentarer. Og ikke minst at studenten tilegner seg stoffet på en reflektert måte fordi studenten har faglig innsikt på forhånd.

Vurderingsformer – undervisning

BED-1013 og BED-2019 har felles undervisningsopplegg og eksamensavvikling i Alta og Tromsø.

Vurderingsformen i BED-1013 og BED-2019 er tradisjonell skriftlig eksamen, der de to  emneansvarlige sammen utarbeider eksamensoppgaver og sensorveilending, som deretter godkjennes av ekstern sensor. Oppgavene sensureres av lokal emneansvarlig sammen med ekstern sensor, varierende fra at ekstern sensor sensurerer alle besvarelsen til et utvalg.

Vurderingsformen i BED-2036 er basert på at studentene i grupper planlegger f.eks. strategiarbeidet og utarbeider retningslinjer for implementeringen av planen. En studentgruppe presenterer dette for øvrige studenter, gjesteforeleser og emneansvarlig og blir evaluert på innhold og framføringen av gjesteforeleser og emneansvarlig i fellesskap. Hver av de tre studentgrupper evalueres på to slike planer/framførelser og avlegger i tillegg muntlig eksamen. Hvert plan/framførelse vektlegges 40% og muntlig eksamen 20%. Muntlig eksamen har som siktemål å identifisere mulige gratispassasjerer, eller studenter som har lagt uforholdsmessig mye arbeid i oppgaveløsningen, og kan medføre endring fra gruppens felles karakter med et steg ned eller opp for den enkelte student.

Vurderingsformen i BED-3071 er en skriftlig hjemmeeksamen. Studentene kan løse oppgaven individuelt eller i gruppe, har alle mulige hjelpemidler tilgjengelig og en frist på tre uker til innlevering.

Også denne oppgaven utarbeides av emneansvarlig som så leverer oppgavetekst og løsning til ekstern sensor for godkjenning.

Vurderingsformer – masterarbeider

Vurderingen av masterarbeider er tradisjonell ved at en intern og en ekstern sensor vurderer arbeidet. Sensorene kan intervjue veilederne om kandidatens arbeid mhp. framdrift, evne til selvstendighet osv. som grunnlag for evalueringen.

Vurderingen gjøres av ekstern og intern sensor i fellesskap

Etikk

BED-1013 og BED-2019 er utviklet utfra en klar målsetting å redusere strykprosenten og å øke gjennomsnittskarakterene. Som emneansvarlig er jeg også ansvarlig for å utarbeide eksamensoppgaver og sensorveiledning og er også sentral i sensureringen av besvarelsene. Dette kan representere en etisk utfordring som jeg søker å unngå gjennom at kollega sensurer et utvalg besvarelser, der vi i gjennomgangen av vurderingen kalibrerer nivået. I tillegg er organiseringen med ekstern sensor til vurdering av eksamensoppgave/løsning en element til objektivt nivå for eksamensoppgavene. Ekstern sensur av besvarelsene har samme siktemål.

 

 

Litteratur

 

Barr, R.B & Tagg, J. (1995). From teaching to learning – A New Paradigm for Undergraduate Education.   The Magazine of Higher Learning, 27(6)

John Biggs (1999).  What the student does: teaching for enhanced learning.   Higher Education Research & Development”, vol. 18, No. 1

John Biggs (1999). Teaching for quality learning at university. Buchingham: Open University Press

Lage, M. J., Platt G. J. & Teglia, M (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economics Education, 31 (1), 30-43