Avslutning

Deltakelsen i «Program for pedagogisk basiskompetanse 2014-2015» har gitt innsikt i pedagogisk litteratur og forskning som har skjerpet interessen for undervisnings- og læringsformer, spesielt hva jeg kan gjøre for å øke studentenes læringsutbytte.

Flipped Classroom, eller speilvendt undervisning, erfarer jeg som en robust undervisningsform som skaper entusiasme og aktivitet fordi undervisningsformen sørger for at studentene kommer forberedt til auditoriet.  Speilvendt undervisning er derfor sentralt i min undervisningsfilosofi.

Like sentralt er det at det skal være sammenheng – Alignment – mellom emnets læringsmål, læreaktivitetene og den avsluttende evalueringen, fordi denne sammenhengen motiverer studentene til å tilegne seg stoffet og de nødvendige praktiske ferdigheter som kreves for å oppfylle karaktermålsettingen.

Gruppearbeid og fastsettelse av mål for eksamenskarakter vil også være varig del av undervisningsfilosofien.

Når det kommer til kommunikasjons- og læringsformer er undervisningsfilosofien derimot i utvikling.  Det samme gjelder bruk av teknologi som video, apper og fronter.  Her venter jeg at teknologisk utvikling og erfaring vil skape grunnlag for nye teknikker og metoder som skaper læreaktiviteter som øker læringsutbyttet langt over dagens nivå.

Arbeidet med fordypningsdelen, artikkelen «Økt entusiasme og aktivitet som følge av speilvendt undervisning», har gitt begrepsapparat og forståelse for pedagogikk jeg som autodidakt ikke hadde.  Dette arbeidet har også gitt meg lyst til å prøve ut og forske på nye undervisningsformer.

Flipped Classroom, Constructive Alignment, målfastsettelse og gruppearbeid er alle rettet mot at studenten skal komme faglig forberedt til auditoriet eller veiledningssamtalen.

Faglige forberedelser skaper et læringsmiljø preget av spørsmål, kommentarer og engasjement.  Et slikt stimulerende læringsmiljø øker læringsutbyttet også fordi studenten har innsikt i emnet på forhånd og dermed kan tilegne seg stoffet på en reflektert måte.

Tromsø, 30. april 2015

Finn-Steinar Heimly