Innledning

Første januar 2013 ble jeg tilsatt på kvalifiseringsvilkår som universitetslektor i bedriftsøkonomi ved BFE-fakultetet, Handelshøgskolen. «Tilsettingen gjøres fast når Heimly kan dokumentere formell pedagogisk utdanning» heter det i tilsettingsbrevet.

I 2014 ble jeg tatt opp på «Program for pedagogisk basiskompetanse 2014-2015», et kull som omfattet 30 kandidater fra alle fakultet ved universitetet.  Jens Breivik er min mentor og jeg er i gruppe med Jonas Jakobsen, IFF/HSL, Ingvill Jensen NFH/BFE, Janne Erikke Mjelle, IFA/Helsefak, Eelke Snoeren, Psykologi/Helsefak og Ragnhild Nicolaisen, Helsefak, som også er min partner i kollegaveiledningen.  Første samling var 2. – 4. september med Ragnhild Sandvoll som hovedansvarlig for programmet.

Hele mitt voksne liv har jeg søkt undervisningssituasjonen, og ble først klar over i hvor stor grad da temaet undervisningshistorie kom opp på dette programmet.

Jeg har ingen formell pedagogisk bakgrunn eller utdanning.  Derfor ble dette programmet ekstra interessant og bidro i stor grad til pedagogisk erkjennelse, på godt og vondt, av ulike undervisningsgrep jeg har begått som autodidakt.  Likevel ser det ut til at begrepene «forenkle» og «engasjere» har vært ledetråder i utvikling av kommunikasjon mellom kursdeltakere/studenter og meg.

Fram til 2008 var undervisningsformen den tradisjonelle, dvs. klasserom, lærer og studenter.  Da utfordret U-vett/UiT meg på å skreddersy læremidler og videoer innen bedriftsøkonomi.  Denne utfordringen ble gjentatt da jeg fikk delansvar for en erfaringsbasert master ved HHT, der undervisningsformen nok en gang er introduksjon på campus og ukentlige nettmøter basert på forhåndsinnspilte videoer.

I 2013 utarbeidet jeg et nytt undervisningsopplegg med Flipped Classroom som kjerne.  Bakgrunnen var høy strykprosent og svake karakterer i tilsvarende emne der tradisjonelle auditorieforelesninger var undervisningsformen.  Dette undervisningsopplegget viste seg å bli kjernen i min undervisningsfilosofi, beskrevet i denne pedagogiske mappen.  Høsten 2013 avla 200 studenter eksamen, med statistisk signifikant lavere strykprosent og statistisk signifikant bedre karakterer enn året før.  For årene 2013 og 2014 ble dette undervisningsopplegget innstilt til Universitetets Utdanningspris.  For 2013 vant opplegget BFE-fakultetets Utdanningspris.

Min pedagogiske mappe har denne disposisjonen:

  • Innledning
  • Undervisningshistorie
  • Undervisningsfilosofi
  • Kollegaveiledning
  • Basisrepertoar, vurderingsformer og etikk
  • Video «Vende undervisningen i BED-2019»
  • Fordypningsdel «Kan speilvendte klasserom bidra til bedre akademiske prestasjoner i høyere økonomisk utdanning?»
  • Avslutning

Sentralt i mappen er begrunnelse for undervisningsopplegget.  Jeg vil takke ledelse og kollegaer ved HHT og kompetansemiljøet ved Result for inspirasjon og praktisk bistand i utviklingsarbeidet.  Stor takk også til ledelse og kollegaer i «Program for pedagogisk basiskompetanse 2014-2015» som har utfordret og dermed skjerpet interessen for studentbasert læring og pedagogisk utviklingsarbeid.

Tromsø, april 2015