Del 1: Innledning til Min pedagogiske mappe.

Jeg heter Baard Herman Borge, jeg er født i Bergen i 1963 og er i dag førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT i Harstad. Av utdanning har jeg en PhD-grad (2012) i statsvitenskap fra Universitet i Bergen, der jeg også tok hovedfag i 1992.

Etter avlagt cand.polit.-eksamen var jeg i to år vitenskapelig assistent ved det daværende Senter for samfunnsforskning (SEFOS) ved UiB, nå Rokkansenteret. Deretter var jeg frem til 2016 fagansatt ved Høgskolen i Harstad, som 1. januar det året fusjonerte med UiT.

Jeg underviser mest i vitenskapsteori og kvantitativ forskningsmetode, men har også et kurs i internasjonal politikk.

Du finner meg på https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=414511&p_dimension_id=210099 og https://www.facebook.com/baard.borge

En pedagogisk mappe er et verktøy for utvikling og dokumentasjon av pedagogisk kompetanse. Slike mapper blir også benyttet for å vurdere undervisningskompetanse, både ved ansettelser, opprykk og merittering.

Denne mappen skal bidra til å utvikle min kompetanse om undervisning og læring, men er samtidig en måte å dokumentere min egen pedagogisk kompetanse på. I mappen viser jeg hva jeg hittil har gjort innen undervisningsfeltet, og identifiserer områder der jeg ønsker å utvikle meg videre. Jeg reflekterer også omkring mitt eget læringssyn, med henvisning til pedagogisk teori.

Mappen min inneholder en undervisningshistorie, der jeg redegjør for min egen undervisningspraksis (del 2). En pedagogisk mappe her ved UiT skal også dokumentere at den ansatte har utviklet en egen undervisningsfilosofi (del 3) og et basisrepertoar av undervisningsformer (del 4). Mappen skal dessuten demonstrere at vedkommende kan argumentere for, og bruke, ulike måter å vurdere læringsutbytte på (også i del 4). Det må i tillegg fremgå at vedkommende kan gjennomføre kollegaveiledning og egenvurdering (del 5). Det kreves også at den ansatte viser generell etisk bevissthet og kompetanse (del 6). De to siste delene som skal være med er et personlig utviklings- eller fordypningsprosjekt (del 7) og en oppsummerende avslutning (del 8).