Introduksjon til pedagogisk mappe

Velkommen til mi pedagogiske mappe!

gramstad16Eg heitter Astrid Gramstad og arbeider som forskar ved Senter for omsorgsforsking, nord ved IHO, Helsefak. Eg underviser mest ved bachelorprogrammet i ergoterapi, men har òg undervisningserfaring frå mellom anna master i helsefag og vidareutdanning for ergoterapeutar.

Denne mappa er ein dokumentasjon av min pedagogiske basiskompetanse, og du må gjerne kikke deg rundt. Mappa er skriven i høve til kriterie for pedagogisk basiskompetanse ved UiT, som du kan lese meir om her: http://result.uit.no/basiskompetanse/introduksjon/malsetting/ .

I mappa kan du lese om undervisningshistoria mi, der eg òg skriv om basisrepertoaret mitt i undervisningssamanheng. I undervisningsfilosofien reflekterer eg over mi pedagogiske tilnærming til undervisning i eit teoretisk perspektiv. Punktet om kollegaveiledning omhandlar erfaringar med å få og å gje tilbakemelding på eigne og andre sine undervisningsøkter. I arbeidet med mappa nytta eg høvet til å gjere eit fordjupingsprosjekt knytt til evaluering av skrivekurs; det kan du òg lese meir om ved å klikke deg vidare i mappa. Dei fine kursdiploma som eg har fått, ligg under «vedlegg». Her har eg òg tillete meg å leggje ved vitnemålet på grunnfaget eg har i pedagogikk.

Meir informasjon om meg og min forskarprofil finn du på denne sida: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=52056&p_dimension_id=88122

Beste helsing Astrid