Mitt basisrepertoar

Undervisning

Jeg underviser i ulike emner relatert til markedsføringsfaget, og har hatt et spesielt ansvar for emnet “Markedsføring i sosiale medier”. Dette er emner hvor forelesninger er det pedagogiske verktøyet som brukes helt klart mest. Det er derfor noe jeg har fått trent meg mye på, og som jeg i dag føler jeg mestrer relativt godt. Blant annet mener jeg at jeg har lært meg å balansere bruken av tekst, bilder og muntlig formidling i forelesningene på en god måte. Jeg lar den muntlige formidlingen være i fokus og prøver å holde powerpointpresentasjonen så minimalistisk som mulig. For mye tekst i denne har jeg nemlig skjønt er negativt for læringen, mens bruk av bilder merker jeg er et positivt virkemiddel for å forsterke poengene fra den muntlige formidlingen. Jeg har også lært meg ulike teknikker for å «hooke» studentenes interesse i begynnelsen  på en forelesning og holde på denne gjennom forelesningen, blant annet ved å bruke historier og eksempler fra virkeligheten.

I en forelesning mener jeg det også bør være aktiviteter som gjør at studentene får delta aktivt i læringen. Dette er spesielt viktig i markedsføringsemner siden uteksaminerte kandidater bør ha ferdigheter innen kreativ og kritisk tenkning. Før forelesningene prøver jeg derfor å tenke gjennom spørsmål jeg kan stille for å få i gang diskusjoner i klassen. Innimellom lager jeg en elektronisk survey eller quiz ved hjelp av Kahoot for å sørge for at alle får mulighet til å delta. Jeg har også begynt å ta i bruk caseoppgaver underveis i forelesningene hvor studentene må diskutere spørsmål seg i mellom, før vi diskuterer caset høyt i klassen. Jeg har så vidt prøvd det elektroniske hjelpemidlet Padlet for å sørge for at alle studentene får gitt sine bidrag til slike casediskusjoner. Dette er noe jeg vil teste ut mer framover.

Et annet virkemiddel jeg bruker for å få studentene til å delta aktivt i læringen er å skrive blogg. Dette må de gjøre tre ganger i løpet av emnet «Markedsføring i sosiale medier». Min oppgave er å gi studentene feedback på blogginnleggene, noe evalueringen viser at de setter stor pris på. Det er også vanlig at emnene jeg underviser i har en semesteroppgave, samt en obligatorisk presentasjon i forbindelse med oppgaven, noe som også er med på å stimulere studentene til å lære faget på en aktiv måte. Semesteroppgaven og presentasjonen må vanligvis gjøres i grupper på 2-4 personer, noe som gjør at studentene lærer av hverandre, samt blir trent i andre viktige ferdigheter som samarbeid og kommunikasjon.

I tillegg begynner jeg å lære meg det å veilede master- og bacehoroppgaver på en god måte. Det har vært en utfordring å finne balansen mellom det å hjelpe studentene for mye versus for lite, og mellom det å oppmuntre og inspirere studentene versus det å være kritisk og litt «streng». Dette er noe jeg merker kommer med erfaring og som jeg blir stadig bedre til.

Vurderingsformer

Vurderingsformen i BED-2027 hvor jeg har mitt største undervisningsfokus i dag består av en semesteroppgave som teller 40 % av karakteren og en tradisjonell skriftlig eksamen som teller 60 % av karakteren. Disse to vurderingsformene blir altså lagt i sammen og danner utgangspunkt for en totalkarakter i emnet. Dette er en mal for vurdering som jeg har opplevd i de fleste av fagene jeg har forelest i på Handelshøgskolen i Tromsø. Den har vist seg å fungere ok da de studentene som kanskje har vært uheldige på den skriftlige eksamen, kan «redde seg inn» til en grei karakter om de har gjort en god innsats på semesteroppgaven. En ny ting av året er at den skriftlige eksamen vil være digital, dvs. at studentene kan skrive på pc. Dette har flere av studentene uttrykt seg positive til.

Om vurderingsformen i BED-2027 er en optimal måte å vurdere studentenes evner på kan allikevel diskuteres. Jeg har blant annet vurdert å droppe den tradisjonelle skriftlige eksamen helt, og heller gå for en mappeevaluering hvor studentene får delkarakterer for ulike oppgaver de gjør. Studentene i BED-2027 gjør i dag oppgaver i løpet av semesteret de ikke blir vurdert på, men som kunne inngått i en slik mappeevaluering. De kunne blant annet fått karakter på bloggen de skriver og på presentasjonene de holder. På den måten kunne studentene fått en mer jevnlig vurdering av sitt arbeide, og ikke bare en karakter til slutt. Dette ville antakelig kunne gitt økt motivasjon, og samtidig gitt studentene en pekepinn på om de var på rett vei underveis i semesteret.