Forskningsveiledning

Jeg har tatt fordypningskurs i forskningsveiledning som en del av pedagogisk basiskompetanse. Kurset hadde en varighet på 2 + 2 kursdager med arbeidskrav før hver kursdel og kollegabasert samarbeid i mellomperioden.

Målet for kurset er å øke veilederes bevissthet på forskningsveiledningen som en prosess, sin egen rolle som veileder, studentens sammensatte rolle og det generelle samspill mellom institusjon og de involverte parter. I kurset ble det lagt vekt på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om forskningsveiledning og på de formelle og etiske rammer som gjelder for veiledningen. Jeg vil særlig trekke frem kursoppleggets tematisering av veiledningssamtalen, konflikt- og problemhåndtering og veiledning i skriveprosessen som svært verdifullt.

En lærdom som jeg vil trekke frem er at nærhet til det enkelte steg i forskningsprosjektet og god dialog med de involverte gir en unik kontroll med at studentens prosjekt kvalitativt og tidsmessig er i rute. Slik unngår veileder å stadig måtte bruke tid på å orientere seg om prosjektets status. Nærhet til forskningsprosjektet bidrar også til å effektivisere de formelle veiledningsmøtene og det forebygger nødvendigheten av tidkrevende krisetiltak som en følge av at prosjektet har overskredet tidsrammen.