Avslutning

Kurset i pedagogisk basiskompetanse har gitt meg en verdifull mulighet til refleksjon og utvikling av egen undervisning. Det innblikk man gjennom kurset får i pedagogisk forskningslitteratur gir et verdifullt bidrag til systematisering av egne, erfaringsbaserte tanker om undervisning. I kombinasjon med det man har erfart gjennom kollegaveiledningen og diskusjoner innad i gruppa, har kurset gitt grunnlag for en adskillig mer kritisk holdning til den «vanlige måten» å undervise på. For eksempel har jeg i løpet av kurset sett at digitale læringsverktøy kan være med på å avlaste undervisningstiden i betydelig grad. Jeg ser et potensiale for bruk av digitale læringsverktøy i forbindelse med forelesningen i strafferett. Dersom forelesningen kan avlastes noe, for eksempel ved hjelp av videoundervisning (flipped classroom) og aktivisering av studentene ved bruk av padlet, kan en større del av den ordinære undervisningstiden forbeholdes en type læringsaktivitet som betinger at studentene er aktive. På denne måten er det kanskje mulig å avhjelpe det som er et gjennomgående problem i min undervisning, nemlig at studentene i for stor grad er passive?