Undervisningsfilosofi

Relasjonspedagogikk i høyere utdanning

Innledning

Infallsvinkel

Jeg har sytten års erfaring som underviser ved det juridiske fakultet i Tromsø. Jeg underviser på alle de fem avdelingene studiet består av, men mest på det første studieåret. Innfallsvinkelen til arbeidet med min undervisningsfilosofi  har vært å spørre meg selv hva jeg gjør når jeg underviser, hvorfor jeg underviser på denne måten og hvordan jeg vil beskrive hva som er karakteristisk for hvordan jeg underviser. Svarene utgjør det jeg anser som kjernen i min undervisningsfilosofi.

Hva menes med min undervisningsfilosofi?

Jeg forstår uttrykket «min undervisningsfilosofi» slik at det handler om hvordan jeg tenker rundt min undervisning, og hvordan jeg organiserer og gjennomfører den, og at det har et utgangspunkt som er lærerorientert. Uttrykket «min læringsfilosofi» tar i større grad utgangspunkt i hva jeg mener studenter lærer av, og hvordan jeg kan organiserer mitt arbeide på en måte som i størst mulig grad tilrettelegger for god læring eller godt læringsutbytte. Mine refleksjoner rundt arbeidet mitt som underviser ved universitetet omfatter begge perspektivene. Det vil si at min undervisningsfilosofi må speile mine tanker også om læring, og dermed også kan kalles min læringsfilosofi. Den senere tids økte fokus på studentenes læringsutbytte, kunne kanskje tilsi at læringsperspektivet i dag er et «riktigere» perspektiv å ta utgangspunkt i. Etter mitt syn har underviseren også en viktig lederfunksjon, som krever en bevissthet utover det et rent læringsperspektiv tilfører. Begge perspektiver er derfor relevante.

Hva er kjernen i min undervisningsfilosofi?

Det som karakteriserer min undervisning er fokuset mitt på å etablere en god relasjon til studentene mine og verdien jeg mener denne relasjonen har, uttrykt gjennom hvordan jeg bygger videre på relasjonen i undervisningen min. Fra et lærerperspektiv gjør en god relasjon meg i stand til å lede studentene på en bedre måte. Fra et læringsperspektiv bidrar en god relasjon til å skape et læringsmiljø som fremmer god læring. Det relasjonelle fokuset erstatter ikke det faglige, men er etter mitt syn en premiss for faglig utvikling.

Kan min undervisningsfilosofi forankres teoretisk?

At det relasjonelle forholdet mellom underviser og elev har stor betydning for elevers generelle velbefinnende, for deres innstilling, motivasjon og læring er vidt anerkjent innenfor forskning på lavere grads utdanning. (Se f.eks. Nordenbo mfl., 2008; Hattie, 2009; Bernstein-Yamashiro og Noam, 2013 og Roorda, Koomen, Split og Oort, 2011). Perspektivet i slik forskning er ofte basert på tilknytningsteorier, teorier om sosial-motiverende faktorer og selvbestemmelsesteorier. Innenfor høyere utdanning er det forsket lite på betydningen av det relasjonelle forholdet mellom underviser og student, og som en konsekvens finnes det derfor mindre litteratur om temaet (se f.eks. Hagenauer og Volet, 2014 og Walker og Gleaves, 2016). Betyr dette at min undervisningsfilosofi ikke kan forankres teoretisk?

Hagenauer og Volet, 2014 har foretatt en litteraturstudie med det hovedformål å gi en oversikt over forskning på det relasjonelle forholdet mellom underviser og student i høyere utdanning. Dette forholdet kaller de Teacher Student Relationship (TSR). Studien går ut fra et pedagogisk- og psykologisk perspektiv og diskuterer svakheter ved eksisterende forskning, samt hvilket behov det er for videre forskning på TSR i høyere utdanning.

I det følgende vil jeg først beskrive nærmere noen av måtene jeg bygger relasjoner med studentene mine på og hvorfor jeg går frem på denne måten. Slik jeg ser det, har det en verdi for leseren å få beskrevet nærmere hva jeg mener med relasjonsbygging og hvordan jeg implementerer denne i min undervisning. Det skjerpete fokuset på læringsperspektivet i høyere utdanning, har som ett siktemål å gjøre undervisning mindre privat. Å beskrive det jeg gjør for å etablere gode relasjoner med studentene, kan derfor også anses som et bidrag til en slik deprivatisering.

Deretter vil jeg presentere en sammenfatning av funnene fra forskningen på TSR i høyere utdanning med hovedvekt på Hagenauer og Volet oversiktsartikkel fra 2014. Hensikten er å etablere et teoretisk fundament, før jeg til sist diskuterer min undervisningsfilosofi opp mot den eksisterende forskningen.

Innledning Hvordan bygger jeg relasjoner til studentene mine? | Hva sier forskningen på TSR i høyere utdanning oss? | Hvordan harmonerer min undervisningsfilosofi med TSR? | Litteraturliste