Fordypningsprosjekt

Utvikling av skrivekurset for studenter på første semester på 1. avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap

Bakgrunnen for prosjektet

Sammenfatning

Hver høst gjennomføres et skrivekurs for 1. avdelingsstudentene våre. Formålet med kurset er å øve dem i skrivning av juridiske tekster, som utgjør en vesentlig del av det de blir prøvd i til eksamen. Fordypningsprosjektet mitt hadde som siktemål å utvikle skrivekurset, delvis på bakgrunn av tidligere tilbakemeldinger fra studentene. Jeg arbeidet utfra et ønske om at kurset skulle ha varierte undervisningsformer og jeg ønsket også å prøve ut enkelte digitale verktøy. Result hjalp meg med valg av programvare, og de «tekniske» løsningene. Prosjektet ble evaluert av studentene ved utfylling av quest back skjema i slutten av kurset, på samme måte som øvrig undervisning evalueres.

En presentasjon av skrivekurset

Av hensyn til praktisk planlegging må studentene melde seg på skrivekurset ca. 1 uke før gjennomføringen. Høsten 2016 ble ca. 205 studenter tatt opp på 1. avdeling, ca. 190 av disse er oppmeldt til å følge undervisningen og 154 studenter meldte seg på skrivekurset. Undervisningen går over tre dager (halve tirsdag, hele torsdag og halve fredag). I tillegg er det lagt opp til at studentene må jobbe individuelt mellom kursdagene. Skrivekurset er prosessorientert og det er lagt opp til høy grad av studentaktivitet og mye gruppearbeid. På kurset fokuseres det halve tiden på skriving av praktiske oppgaver, halve tiden på skriving av teorioppgaver. Kurset avsluttes med at hver student får tilbud om å levere besvarelser av de to kursoppgavene til individuell vurdering (mandag) etter kurset er ferdig. For å få levere kursoppgavene inn til vurdering, er det et vilkår at man må delta på hele kurset. Besvarelsene er underlagt en ordgrense på 1500 ord (750 ord pr del). I år deltok 138  studenter på hele kurset, og 123 studenter benyttet seg av tilbudet om å levere oppgavene inn til individuell vurdering. Den individuelle vurderingen suppleres av en felles oppgavegjennomgang hvor det fokuseres på løsningsforslag og gjennomgående erfaringer fra rettearbeidet.

Kort om studentenes bakgrunnskunnskaper

Skrivekurset avholdes bevisst etter at de aller fleste studentene fått en viss oppfatning om hva skriving går ut på, og har gjort seg noen erfaringer blant annet om hvilke vanskeligheter de kan støte på. Før kurset avholdes har studentene gjennomført forelesninger og seminarer i barne-, familie- og arverett. I tillegg har de hatt tilbud om å levere en av de to øvingsoppgavene som tilbys hvert semester. Øvingsoppgaven har de fått skriftlige individuelle kommentarer på. Dessuten har det blitt avholdt en felles oppgavegjennomgang hvor det har blitt fokusert på løsningsforslag og gjennomgående erfaringer fra rettearbeidet.

Om gjennomføringen av kurset

I hovedtrekk gjennomføres kurset ved at program og arbeidsformer gjennomgås i plenum. Deretter får studentene utlevert en praktisk oppgave og noe tid til å lese oppgaveteksten og forberede seg individuelt. Så går de i grupper bestående av ca. 8-10 studenter, som underviserne har inndelt dem i på forhånd. Her skal de sammen diskutere oppgavene og arbeide frem en disposisjon av besvarelsene og utkast til tekst i den grad tiden også tillater det iht juridisk metode. Underveis går kurslederne rundt mellom gruppene og gir hjelp og veiledning. Etter dette arbeidet er avsluttet har studentene en dag til rådighet for selv å skrive ut en besvarelse i fulltekst. Studentene samles så i plenum for en «miniforelesning» om skriving av praktiske oppgaver. Studentene går deretter tilbake til gruppene. På bakgrunn av arbeidet de har lagt ned og forelesningen de har fått, skal de så lese og kommentere to medstudenters utkast til besvarelse og selv få tilbakemeldinger fra to medstudenter på egen tekst. Kurset er da halvveis. Mønsteret gjentas deretter med fokus på skriving av teoretiske oppgaver i kursets siste halvdel.

Nærmere om valget av prosjekt

Over noen år har skrivekurset i stor grad blitt «bemannet» med nokså ferske undervisere og/eller det har vært nye undervisere hvert år. Dette har gjort det utfordrende å sikre kontinuitet og videreutvikling av kurset og utgjør noe av bakgrunnen for at jeg som avdelingsleder valgte å påta meg undervisningen i år. Fordypningsprosjektet bygger dessuten på tidligere tilbakemeldinger fra studentene. Det er viktig for meg å få fram at dette er et kurs som studentene over en årrekke har gitt tilbakemeldinger om at har stort læringsutbytte av. I så måte er noe av siktemålet og utfordringen knyttet til prosjektet å gjøre noe bra enda bedre. Kurset inneholder allerede en rekke forskjellige undervisningsformer. I redegjørelsen for fordypningsprosjektet vil jeg bare fokusere på de nye elementene. En tilbakevendende tilbakemelding er at studentene synes at skriving og skriveøvelser generelt er arbeidskrevende og vanskelige, og at de synes det er vanskelig å knekke «skrivekoden» på jussen. Mer konkret har studentene ønsket seg mer informasjon om kurset før oppstart. De har gitt tilbakemeldinger på at de ikke alltid opplever å få hjelp når de trenger det. Noen ganger kommer kurslederen for tidlig innom, andre ganger for sent, eller de er ikke tilgjengelige når studentene har behov for det. Studentene har også gitt tilbakemeldinger om at det har vært utfordrende å organisere og få gruppearbeidene til å fungere.

Bakgrunnen for prosjektet | Fordypningsprosjektet | Forhåndsinformasjon | Gruppeinstrukser | Basen | Nettsted for skrivekurset presentasjon | Quiz | Veiledningsvindu | Tilbakemeldinger og refleksjon | Teoretisk forankring og kildeliste