Etisk bevissthet

I et profesjonsperspektiv kan etikk anses å fremme god praksis. Det kan derfor anses å styrke kvaliteten på universitetsstudier generelt når undervisere har etisk bevissthet og evne til å håndtere dilemmaer som kan oppstå i yrkesutøvelsen. Gjennom fokus på etikk etableres og ivaretas tilliten til undervisernes yrkesutøvelse.

Universitetene og høyskolene har et sammensatt samfunnsoppdrag. De skal på den ene siden gi studentene en utdannelse som forbereder til arbeidslivet og svarer til samfunnets behov. På den andre siden skal de fremme vitenskapen og bidra til faglig utvikling og nyvinning. Begge disse sidene av samfunnsoppdraget preges av verdier som respekt for menneskeverdet, individets frihet, integritet, likestilling og autonomi, som forplikter underviserne. Fokus på etikk understreker også hva det vil si å være et menneske og vektlegger hva som er rett og godt å gjøre i forhold til andre.

Fordi utdanning er et utpreget relasjonsyrke er evnen til å kunne reflektere over seg selv, hvordan man virker på andre og hvordan man behandler andre særlig viktig. At undervisning er et etisk anliggende er en erkjennelse som går tilbake i tenkningen til filosofer som Buddha, Konfutse og flere. Grunnen er at undervisning handler om målstyrte aktiviteter hvor underviseren har et mandat til å påvirke studentene i bestemte retninger. – I høyere utdanning ut fra det samfunnsmandatet universitetene og høyskolene har fått. Mandatet følger bla av Universitets- og høyskoleloven, studieforskrifter, studie- og fagplaner, enhetenes kvalitetssystem og kvalifikasjonsrammeverk. Undervisning er også et etisk anliggende fordi relasjonen mellom underviser og student er asymmetrisk, og at underviseren står i en maktposisjon i forhold til studentene.

Dokumentet «Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø» omhandler det etiske ansvaret som innhehas av veiledere og deres studenter eller stipendiater. Likevel kan man si at hovedpunktene er gyldige i enhver undervisningssituasjon, ikke bare i mer personlige og formelle én-til-én veiledningsituasjoner.